Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: Иванка Кондова-Кръстева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на манекени, симулатори, структури за подмяна, табла, изделия за интензивна терапия и др. за практическо обучение в Медицински университет „Проф. д-р П.Стоянов” Предметът на поръчката включва периодични доставки на манекени, симулатори, структури за подмяна, табла, изделия за интензивна терапия и др. за практическо обучение, при необходимост и по заявка на Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество-79 броя манекени, симулатори, структури за подмяна, табла, изделия за интензивна терапия и др., съгласно Техническите спецификации-Приложение № 2 към документацията за участие.Количеството на стоките се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост. Посочените количества в конкурсната документация са прогнозни и ще служат при оценяване на офертите. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали посочените количества на стоките, съобразно нуждите и финансовата си обезпеченост.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални “или еквивалентни” стандарти за качество. Предлаганите манекени, симулатори, структури за подмяна, табла, изделия за интензивна терапия и др. трябва да бъдат с параметри – идентични с изискванията на Възложителя, посочени в спецификацията (Приложение № 2). Участниците нямат право да променят съдържанието на колоните и редовете на образците към документацията (Спецификация, Оферта, Предложение за изпълнение, Ценова оферта, Количествено-стойностна сметка, Справка по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП ). Оферираните от страна на Участника единични цени на всяка стока са за единица мярка - брой. Единичните цени трябва да включват всички разходи по изпълнение на доставките (за опаковка, доставка, гаранционна поддръжка, транспортни и др. разходи на заявената стока на адреса на Възложителя и обратно, данъци, такси, мита). Предлаганите от Участника единични цени не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. Единичните цени трябва да бъдат без ДДС. Предлаганите манекени, симулатори, структури за подмяна, табла, изделия за интензивна терапия и др. трябва да са нови - неупотребявани, нерециклирани, не са свалени от производство и са произведени след 01 Януари 2013г. Срок за изпълнение на доставката – до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на заявката. Ценовата оферта заедно с Количествено-стойностните сметки към нея се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”. Офертата, както и цялата кореспонденция и всички документи, свързани с процедурата и разменени между участника и Възложителя трябва да са на български език. Приложените документи, представени от участника могат да бъдат на друг език, но в този случай трябва да са придружени с точен превод на относимите части на езика на документацията за участие, като в този случай за нуждите на тълкуването на офертата, преводът ще е с предимство. Пълно описание на изискванията към участниците и изискуемите документи за участие са посочени в Приложение № 1 към документацията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/12/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълен достъп до документацията за участие в процедурата може да се получи на електронната страница на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна - профил на купувача, публични покани - http://mu-varna.bg/. Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, име, адрес и телефон на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 423 до 17:00 часа на 14.12.2013 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Участници, чиито оферти не отговорят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията, няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите участници по същия показател за оценка, длъжностните лица могат да изискат от него, в определен срок, подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Когато участникът не представи обосновката в определения срок или длъжностните лица преценят, че посочените обстоятелства не са обективни, офертата на участника не се допуска до оценка и класиране. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от класирането на офертите на интернет адреса на Възложителя посочен в раздел І.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/12/2013