Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, За: Цветелина Страшимирова, Цветелина Андровска, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата публична покана е "Избор на изпълнител за разработване на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014 - 2020 г." и включва изпълнение на следните дейности: Разработване на социално – икономически и SWOT анализ Събиране/ актуализиране на информация, необходима за изготвяне на общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 г.; Организиране и провеждане на 20 бр. полустандартизирани интервюта (лице в лице) с представители на гражданските структури и бизнеса: Подготовка на въпросници; Провеждане на интервюта; Обработка на резултатите; Изготвяне на доклад. Организиране и провеждане на 2 бр. фокус групи с представители на гражданските структури и бизнеса. Подготовка и разпространение на покани до 8 (осем) участника за всяка фокус група; Провеждане на фокус групите; Обработка на резултатите; Изготвяне на докладите. Анализ на социално – икономическото развитие на общината и разработване на SWOT анализ; Изготвяне на обобщен доклад относно социално – икономическото развитие на Община Бяла Слатина; Формулиране на стратегически цели и приоритети за периода 2014 – 2020 г. Съгласуване със заинтересованите страни на основните приоритети на общински план за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014 – 20220 г. Организиране и провеждане на 2 бр. фокус групи с представители на общинската администрация, гражданското общество и местния бизнес Подготовка и разпространение на покани до 8 (осем) участника за всяка фокус група; Провеждане на фокус групите; Обработка на резултатите; Изготвяне на докладите. Разработване на общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г. Разработване на план за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014 – 2020 г. със следния обхват, определен в чл. 13, ал. 2 от Закона за регионалното развитие: анализ на икономическото и социалното развитие на общината; целите и приоритетите за развитие на общината за периода 2014 – 2020 г.; индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; индикаторите за наблюдение и оценка на плана; необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звена за изпълнение на проектите; Предварителната оценка на общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 г., в това число: Оценка на социално – икономическото възадействие на плана; Екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда Организиране и провеждане на обществено обсъждане Подготовка и разпространение на покани до 60 (шестдесет) участника – представители на администрацията, гражданското общество и бизнеса; Провеждане на обществено обсъждане; Изготвяне на доклад с резултатите от проведеното обществено обсъждане;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79400000, 71620000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
Услуги, свързани с анализи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

• Проведени интервюта (лице в лице) с представители на гражданските структури и местния бизнес на етап разработване на социално-икономически анализ на Община Бяла Слатина – 20 бр. • Проведени фокус групи с представители на гражданските структури и местния бизнес на етап разработване на социално-икономически анализ на Община Бяла Слатина – 2 бр.; • Проведени фокус групи с представители на администрацията, гражданските структури и местния бизнес на етап формулиране на основните приоритети на общинския план за развитие за 2014-2020 г. – 2 бр; • Изготвен доклад с резултатите от проведените интервюта (лице в лице) на етап разработване на социално-икономически анализ на Община Бяла Слатина – 1 бр.; • Изготвен доклад с резултатите от проведените фокус групи на етап разработване на социално-икономически анализ на Община Бяла Слатина – 1 бр.; • Изготвен доклад с резултатите от проведените фокус групи на етап формулиране на основните приоритети на общинския план за развитие за 2014-2020 г.– 1 бр.; • Обобщен доклад относно социално-икономическото развитие на Община Бяла Слатина с формулирани стратегически цели и приоритети за периода 2014 – 2020 г. – 1 бр.; • Разработен и приет от Общински съвет План за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014 – 2020 г. – 1 бр.; • Проведено обществено обсъждане във връзка с План за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014 – 2020 г – 1 бр.; • Изготвен доклад с резултатите от проведеното обществено обсъждане – 1 бр.;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

31433 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Бяла Слатина

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. По отношение на участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2 и т. 3 и ал. 5 от ЗОП и чл. 52, чл. 93, чл. 94 и чл. 96 от Регламент №1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности. Учасникът се задължава да спазва следните изисквания за избягване на конфликт на интереси при изпълнение на дейностите на проекта, както следва: участникът в процедурата по възлагане на обществената поръчка да не се представлява от лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в управляващия орган или което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган (УО); учасникът в процедурата по възлагане на обществената поръчка да няма слючен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в УО или което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в УО; лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в УО, или което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника е било назначено на трудово или служебно правоотношение в УО, не може да притежава дялове от капитала на участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка по ОПАК; учасникът в процедурата по възлагане на обществената поръчка да не е сключил договор за консултантски услуги с лице, работещо трудово или служебно правоотношение в УО или което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника е било назначено на трудово или служебно правоотношение в УО. При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да предвиди действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност на плана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” – (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително определените от Възложителя показатели, както следва: КО = Т оц + Ф оц, където: КО – комплексна оценка на n-тата оферта, Тоц – техническата оценка на n-тата оферта, с тежест 70%; Фоц – финансовата оценка на n-тата оферта, с тежест 30%; Тоц = Тх1 + Тх2, където: Тх1 – е показател, който оценява организацията и методологията на участника за изпълнение на поръчката; тежест 40% Тх2 – е показател за оценка на предложеното от участника управление на рисковете; тежест 60%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/12/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На интернет страницата на Община Бяла Слатина: http://www.byala-slatina.com, в раздел „Профил на купувача“ е публикувана и може да бъде изтеглена цялата документация за участие в настоящата обществена поръчка с указания към участниците, както и всички необходими образци на документи. Заинтересованите лица могат да се запознаят с документацията за участие и на адреса на Община Бяла Слатина: гр. Бяла Слатина 3200, ул. "Климент Охридски" № 68 всеки работен ден, в рамките на работното време на общината не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана, като при желание от страна на кандидатите документацията може да им бъде предоставена безплатно на хартиен носител. При поискване от заинтересованото лице, Възложителят е длъжен да изпрати документацията за участие в обществената поръчка за сметка на лицето, отправило искането.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/12/2013