Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас, ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3, За: Таня Манолова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 813206, E-mail: riosvbs@unacs.bg, Факс: 056 813200

Място/места за контакт: ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3 - Деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.riosvbs.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.riosvbs.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на необходимите материали/оборудване за организацията и управлението на проект (Дейност 7): „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности”, обособено в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на канцеларски материали и архивен шкаф; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютри и външен хард диск; Обособена позиция № 3 – Доставка на 3 бр. мултифункционални принтери; Обособена позиция № 4 – Доставка на 1 бр. копирна машина; Обособена позиция № 5 Доставка на 1 бр. скенер; Обособена позиция № 6 – Доставка на 1 бр. GPS”, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30192000, 42964000, 30213100, 30216110, 30232110, 38112100, 30213300

Описание:

Принадлежности за офиса
Офис оборудване
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Скенери за компютри
Лазерни принтери
Глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)
Настолен компютър


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция № 1: Канцеларски материали и 1 бр. архивен шкаф. Обособена позиция № 2: Преносими компютри - 3 броя; Настолни компютри - 2 броя, включително монитори; Външен хард диск. Обособена позиция № 3: Мултифункционални принтери - 3 броя. Обособена позиция № 4: Копирна машина - 1 брой. Обособена позиция № 5: Настолен стенер с подаващо устройство - 1 брой. Обособена позиция № 6: Портативно GPS устройство - 1 брой.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

38480 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Определеният за изпълнител участник се задължава да достави техниката/оборудването в сградата на РИОСВ – Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, ет. 3. Доставките ще се извършват при получаване на възлагателно писмо от Възложителя към Изпълнителя, съдържащо количество/обем на изискуемите оборудване и/или канцеларски материали. Срокът за доставка по Обособена позиция № 1 е до 10 (десет) календарни дни, а за всички останали позиции (№ 2,3,4,5 и 6) е до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на изпращане на възлагателно писмо от Възложителя към Изпълнителя. Предлаганите материали/оборудване да бъдат нови, неупотребявани, в производство в момента и да има поддръжка за тях, да съответства на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочени в техническата спецификация. При изпълнение на доставките да спазва всички приложими към предмета на обществената поръчка нормативни изисквания, международните стандарти и изискванията на ОПОС. Изпълнителят трябва да: достави стоките в договорения срок и да ги предаде, придружени с необходимите документи и оборудване – гаранционна карта, ръководство за обслужване на български или английски език, както и всички други документи, необходими за обслужването им, в случаите когато е приложимо, съгласно посоченото от Възложителя в техническата спецификация; да достави стоките пакетирани и маркирани в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне. Всички стоки доставени от Изпълнителя следва да бъдат в оригинална заводска опаковка и маркировка на производителя. Опаковката да е здрава, подходяща и удобна за транспорт и съхранение, издръжлива на външни влияния; да осигури гаранционното сервизно обслужване на доставеното оборудване по договора за период съгласно техническото предложение на Изпълнителя, считано от датата на подписване на приемо предавателния протокол за доставка на материали/оборудване, съгласно посоченото в техническото предложение на Изпълнителя. Участниците представят декларация за произхода на стоките, които предлагат да доставят по съответната обособена позиция. В случай, че участниците предлагат стоки, които не са негово производство, той трябва да шредстави валидно разрешение да предлага стоките на съответния производител в подходяща форма (пълномощно или договор), издадено/подписано от лице, представляващо производителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/12/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялостната документация за участие в настоящата публична поканае на разположение на заинтересованите лица в електронен вид на официалната интернет страница на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас -http://www.riosvbs.eu /рубрика ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/. Оферти на участници се приемат всеки делничен ден в Деловодството на РИОСВ - Бургас /ж.к. „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, ет. 3/.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/12/2013