Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, ул. "Хемус", №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е: “Доставка на аварийни скоби за нуждите на „В и К – Свищов” ЕАД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44163210

Описание:

Стегателни скоби за тръби


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на поръчката е посочен в т. 2 от "Указания за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана", които са достъпни на интернет адреса на Възложителя: http://vik.svishtov.com/?pg=orders. Посоченото количество е прогнозно и ориентировъчно и не обзързва Бъзложителя със закупуване в пълен обем.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

франко скад на Възложителя, намиращ се в гр. Свищов, ул."Хемус", №41

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците да отговарят на посочените изисквания за изпълнение на поръчката, подробно посочени на интернет адрес:http://vik.svishtov.com/?pg=orders 2. Всеки участник в поръчката има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти. 3. Офертата трябва да съдържа: 3.1. Данни за лицето, отправило предложението – приложение №1 3.2. Списък на документите съдържащи се в офертата 3.3. Копие от документ за регистрация/удостоверение за актуалното състояние на участника. Документът следва да бъде издаден не по-късно от 3 месеца, преди датата на представяне на офертата за участие в обществената поръчка. 3.4. Копие от регистрацията по БУЛСТАТ; Удостоверение за регистрация по ЗДДС, когато е приложимо. 3.5. Каталози с пълни каталожни данни, съдържащи описание на стоките – предмет на настоящата обществена поръчка, които ще се доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана ако възложителят изисква това; 3.6.Сертификат, издадени от акредитирани институции или агенции по управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти: - Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството. - Сертификат за съответствие на изделията, предмет на настоящата обществена поръчка, издаден от фирма оторизирана от МРРБ съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти. - Декларация за съответствие въз основа на издаден сертификат на лице, получило разрешение от МРРБ. - Хигиенна оценка за контакт с питейна вода или санитарно разрешително с одобрена техническа спецификация на изделията за ползване в питейно-битовото водоснабдяване от МЗ. 3.7. Документи, че участниците са производители, преки вносители или оторизирани дистрибутори на изделията предмет на настоящата поръчка. Копие от сключен договор за доставка на стоките, предмет на поръчката, ако кандидата /участника/ не е производител или оторизационно писмо. 3.8. Техническа оферта – приложение№2 3.9. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнители /Приложение №7/ 3.10. Ценово предложение и Количествено-стойностна сметка – приложение №3 и приложение №4 Участниците представят мостри на следните видове скоби: а) Аварийна скоби за поцинкована тръба ” (с мин. дължина 75 мм);. б) Аварийна скоба за азбестоциментова тръба ф60/10атм в) Аварийна скоба за азбестоциментова тръба ф200/10атм Мострите да бъдат представени в оригинална търговска опаковка, запечатани в по-голям кашон, надписан с името на участника и опис на съдържанието. Мострите се представят едновременно с офертата. След приключване н Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “Вярно с оригинала”, с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват Участника, съгласно представените документи за регистрация. Офертата се попълва на български език на компютър, пишеща машина или на ръка, без задрасквания и поправки. Документите и данните в офертата се подписват само от лицата с представителна власт, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или изрично упълномощени за това лица, за което се изисква да се представи изрично нотариално заверено пълномощно. Пълномощното трябва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. При подписване на договор за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т.1 от ЗОП, издаден от съответните компетентни органи , или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата в която е установен, както и да представи декларация по чл. 47 , ал.5 от ЗОП;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/12/2013 13:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълни указания за участие, изисквания за изпълнение и образци са подробно описани в "Указания за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по ЗОП", които са достипни на интернет адрес: http://vik.svishtov.com/?pg=orders

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/12/2013