Версия за печат

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул. "Симеон Велики" №33, За: арх. Ц.Панайотов - мл. експерт "Градоустройство", тел: 086/816 252; Р. Тодорова - мл. експерт ОП, Р. България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Дирекция "Правна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.silistra.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изготвяне на инвестиционен проект за „Премахване на стоманена пасарелка и функционално преустройство на пешеходен подлез под ул. „Гено Чолаков” гр. Силистра”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71220000, 71240000

Описание:

Архитектурно проектиране
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Община Силистра предвижда възлагането на услуга за изготвяне на инвестиционен проект, съгласно приложеното техническо задание за проектиране.Проектирането следва да се извърши съгласно ЗУТ и Наредба № 4/ 21.05.2001г.(изм. ДВ бр.96 04.12.2009г.) за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Проекта следва да се представи за одобрение в комплект с документите по чл. 143, чл. 144, ал.1 от ЗУТ и да съдържа подробна количествено- стойностна сметка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални Технически изисквания: Заверено копие на валидна застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на участника и на всеки от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива. Декларация- списък на екипа от правоспособни лица ангажирани с изпълнението на поръчката придружена от: -заверено копие на удостоверение за пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ валидно за текущата година; -професионална автобиография, за доказване на минималният стаж по специалността, и заверени копия на документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация; -декларация, за ангажираност към изпълнението на поръчката; За изпълнение на поръчката участникът е необходимо да осигури следния минимален брой технически лица - „Архитект”, притежаващ пълна проектантска правоспособност и минимален стаж по специалността 5 години, отговарящ на изискванията на чл. 169, ал. 1 от Закона за културното наследство /ЗКН/ и проектант част „Строителни конструкции”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/01/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/01/2014