Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Стоянка Младенова 02 91451977, Стефан Кръстанов 02 91451266, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451977, E-mail: mladenova.s@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на лицензи за продукти на Microsoft заедно със софтуерна осигуровка за 3 (три) години.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48761000

Описание:

Антивирусни софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLV NL 3Y AqY1 AP UsrCAL - 550 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София, пл. "Княз Александър I" № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1) Участникът да е изпълнил поне един договор, с който да докаже опит, сходен с предмета на настоящата поръчка, изпълнен през последните 3 години; 2) Участникът да разполага с минимум двама Microsoft специалисти, които: • Да имат висше образование, със специалност в една от следните области: телекомуникации, компютърни системи, автоматика или еквивалент; • Минимум 2 години професионален опит; • Да притежават сертификати: Microsoft сертифициран професионалист (MCP) или Microsoft Windows сървър администратор. 3) Участникът да е сертифициран по система за управление на качеството ISO 9001:2008; 4) Участникът да е сертифициран по система за информационна сигурност ISO/IEC 27001:2005; 5) Участникът да бъде оторизиран от фирмата производител, че може да продава лицензите, предмет на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/12/2013 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си: 1. Попълнена оферта, съгласно образеца, подписана и подпечатана на всяка страница от представляващия дружеството; 2. Извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 3. Декларация, че участникът е съгласен с условията на проекто-договора; 4. Заверени копия на договори и/или препоръки от контрагентите си и др. документи, доказващи, че участникът е изпълнявал дейност, сходна с настоящата поръчка; 5. Списък на специалистите от фирмата, в който да е посочено образованието, трудовия опит и сертификатите на всеки един от тях; 6. Копие от валиден сертификат по система за управление на качеството ISO 9001:2008 издаден от сертифициран орган с международна акредитация; 7. Копие от валиден сертификат за информационна сигурност ISO/IEC 27001:2005, издаден от сертифициран орган с международна акредитация; 8. Оторизационно писмо от фирмата производител или местен неин представител, че участника може да продава лицензите, предмет на поръчката. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект: „Доставка на лицензи за продукти на Microsoft заедно със софтуерна осигуровка”. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на интернет адрес www.bnb.bg. Забележка: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/12/2013