Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Патентно ведомство на Република България, бул." Г.М. Димитров" №52 Б, За: Йовка Цачева, Бойко Филипов, Република България 1040, София, Тел.: 02 9701302, E-mail: bpo@bpo.bg, Факс: 02 8708325

Място/места за контакт: Патентно ведомство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www1.bpo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, монтаж и инсталация на мрежови принтери и документни скенери по обособени позиции за нуждите на Патентно ведомство на Република България в съответствие с изискванията посочени в настоящата покана и одобрената документация за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

по обособена позиция №1: Високо производителен черно – бял мрежов лазерен принтер - 5/пет/ броя; по обособена позиция№2: документен скенер - 2/два/ броя. Прогнозна стойност по обособена позиция №1: до 4 167 лв./четири хиляди сто шестдесет и седем лв/без ДДС и по обособена позиция №2 до 10 833 лв./десет хиляди осемстотин тридесет и три лв./ без ДДС. Посочената по-долу стойност е общо за двете позиции и е без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М. Димитров” № 52 Б - административната сграда на Патентното ведомство в посочени от възложителя помещения.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническите спецификации за техниката, предмет на доставка, монтаж и инсталация са посочени в документацията за участие. Срокът за изпълнение е до 10/десет/календарни дни, считано от подписването на договор. Предлаганата техника, предмет на доставка, монтаж и инсталация (скенери и принтери) следва да отговаря на следните изискваниия: да е нова, оригинална, неупотребявана, в производство към момента на подаване на оферта за участие в процедурата и да има осигурена поддръжка за нея. Участникът задължително посочва марката и производителя на предлаганата техника и подробно описва нейните показатели в Предложението за изпълнение на поръчката, съответстващи на посочените в техническата спецификация, както и допълнителни такива.Предлаганата техника трябва да е сертифицирана и да покрива изискванията в съответствие с международните и европейски стандарти за електромагнитно излъчване и безопасност, както и за енергийна ефективност– СЕ, EnergyStar 5.0 или еквивалентни.За предлаганата техника следва да са налични сертификати/удостоверения за произход и за качество от производителя или официалния вносител/представител за територията на България.Предлаганите мрежови принтери да са сертифицирани за работа с изискуемите операционни системи. Срокът на гаранционната поддръжка е посочен за всеки вид в техническата спецификация. Гаранционната поддръжка започва да тече от датата на успешното приключване на инсталацията на оборудването и се извършва на място при Възложителя.Изисквания към участниците: Може да участва всяко физическо и юридическо лице, което отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията посочени в публичната покана и одобрената документация.Не може да участва в настоящото възлагане участник, който е: 1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП. 2. обявен в несъстоятелност;3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.4. лицата по чл.47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;5. сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.Участникът следва да отговаря на следните изисквания за технически възможности: 1.Да е изпълнил минимум 2 договора с предмет, сходен с предмета на поръчката, през последните три години, считано до крайния срок за подаване на офертите, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.2.Да притежава валиден (с неизтекъл срок) сертификат за ISO 9001:2008 за управление на качеството за дейности сходни с предмета на възлагането или други еквивалентни.Приемат се сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки на ЕС, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.3. Да е оторизиран от производителя, дистрибутор на предлаганата техника и да предостави съответния удостоверителен документ за това. При подготовка на офертата участниците следва да се съобразят с изискванията посочени в раздел IV "Указания за подготовка на офертите" от одобрената документация за участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/12/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация,съдържаща се в одобрената документация за участие в процедурата и образци на документи са публикувани на посочения интернет адрес. Възложителя предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на интернет страницата на Патентно ведомство, в рубриката "За нас", подрубрика "Профил на купувача" на адрес:http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420 Желаещите да получат документация за участие могат да я изтеглят безплатно от там. Офертите ще се разглеждат от 11.00 часа на следващия ден след изтичане на срока за получаването им.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/12/2013