Версия за печат

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул."Симеон Велики" №33, За: По отношение на поръчката Веска Иванова- ръководител "Детски ясли и ДДЗ", РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Дирекция "Правна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.silistra.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на техника за обектите на ,,Детски ясли и ДДЗ“ и „НАО”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42512000, 39711000, 39713430, 42113161

Описание:

Климатични инсталации
Електродомакински кухненски уреди
Прахосмукачки
Влагопоглъщатели


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По обособена позиция № 1 – Доставка на професионална готварска електрическа печка с шест плочи и една фурна – 1 бр. за «Детски ясли и ДДЗ»; По обособена позиция № 2 – Доставка на малки електрически уреди /прахосмукачка с контейнер за прах - 3бр, месомелачка електрическа – 1бр, кухненски миксер – 4бр, кухненски пасатор – 4 бр, влагоуловител- 1бр. за „Детски ясли и ДДЗ”; По обособена позиция № 3- Доставка и монтаж на климатик за Народна Астрономическа обсерватория ,,Галилео Галилей“; Изискванията към количеството и обема на поръчката са съгласно технически спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя: Списък на приложените документи - подписан от участника. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласночл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Административни сведения за участника. Декларация съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗОП, подписана от представляващия, съгласно актуалната регистрация на участника. Декларация съгласно чл.56, ал. 1, т. 8 от ЗОП. Декларация за съгласие за участие, като подизпълнител. Когато участникът не предвижда участие на подизпълнител, Декларацията се прилага с надпис «неприложим образец». Декларация, че доставената техника е нова и неупротребявана. Предложение за изпълнение на поръчката, включващо срок за изпълнение на поръчката, срок на валидност на офертата (срока на валидност е времето, през което лицата са обвързани с условията на направените от тях предложения. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на предложенията си до момента на сключване на договора), гаранционен срок (гаранционният срок се посочва в месеци). Ценова оферта. Представят се отделни ценови предложения по обособени позиции.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/12/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в настоящата документация и поканата за обществената поръчка. Всеки участник може да представи само една оферта, за една обособена позиция или за всичките обособени позиции. Не се допуска представянето на варианти на офертата. 1.Не се допуска едно и също физическо или юридическо лице да участва едновременно в две обединения, които са участници в процедурата, или да участва в процедурата самостоятелно и в обединение. 2.Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. 3.Лице, което е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 4.Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: 4.1 Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253 – 260 от Наказателния кодекс; за подкуп по чл. 301 307 от Наказателния кодекс; за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; за престъпление против собствеността по чл.194 – 217 от Наказателния кодекс; за престъпление против стопанството по чл.219 – 252 от Наказателния кодекс. 4.2 Който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/12/2013