BG-Пазарджик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"МБАЛ Пазарджик" АД, ул. Болнична 15, За: Стоянка Михайлова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 408603, E-mail: mbal_pz_op@abv.bg, Факс: 034 408766

Място/места за контакт: Стоянка Михайлова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mbal-pz.com.

Адрес на профила на купувача: mbal-pz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“ Сервизно следгаранционно обслужване на автомобилите, стопанисвани от „МБАЛ Пазарджик” АД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, диагностика, регулиране, текущ ремонт, осигуряване на резервни части съгласно нуждите на Възложителя . Посочените в спецификацията услуги са прогнозни и Възложителя при необходимост може възложи и други видове ремонти на повредените системи. Възложителят прилага списък с автомобилите, които ще бъдат обслужвани.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Автосервизът да е разположен в рамките или до 500 метра извън рамките на град Пазарджик

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Технически условия за изпълнение на обществената поръчка: Всеки кандидат само едно предложение, включващо изпълнението на всички номенклатурни единици от Спецификацията- ОБРАЗЕЦ – Ценова оферта. Частични предложения няма да бъдат разглеждани. Да се представят: Фирмени данни за участника - Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от ЗТР -Данни и доказателства за удостоверяване на следните минимални изисквания : Автосервизът да е разположен в рамките или до 500 метра извън рамките на град Пазарджик с минимум площ от 300 кв. метра . Да разполага с минимум 3 броя двуколонни подемници , един четириколонен подемник , с обособен пункт за смяна на масла и филтри, както и с компютърен стенд за реглаж на преден и заден мост. В сервиза да се извършват следните услуги : диагностика, ремонт и реглаж на преден и заден мост; проверка на състоянието на акумулатора; автотинекеджийски услуги; смяна на ангренажни ремъци и ролки; проверка на хидравличната система; проверка на светлините; ремонт на двигатели, диференциали и скоростни кутии; рециклиране на хидравлични помпи; рейки, карета и кардани; ремонт на ходова част; смяна на съединители; диагностика на инжекционни и дизелови автомобили, ремонт и обслужване на динама и стартери. Автосервизът да разполага и с магазин за авточасти , в който да се предлагат богата гама от авточасти и масла, който да осигури доставката и монтажа на нови, неупотребявани резервни части. Да разполага с минимум пет души персонал, зает в техническото обслужване – доказателства за квалификация . Участникът следва да посочи гаранционен срок на извършените дейности, който не може да бъде по-кратък от шест месеца- Декларация Гаранционният срок на вложените резервни части и консумативи не може да бъде по-кратък от дадения от производителя им. Текущият ремонт обхваща всички дейности по привеждането на системите, възлите и агрегатите в изправно състояние. Всички операции, свързани с ремонта трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за съответната марка автомобили. При необходимост от извършване на ремонт, в това число доставка и влагане на резервни части, консумативи и принадлежности, Възложителят възлага същият с писмена заявка по факс или ел. поща . - Образец Ценова оферта Начин на плащане : до 30 дни след услугата и представяне на данъчна фактура. Договорът за услуга се сключва в български лева, като се посочва крайната цена с начислен ДДС и включени всички разходи за крайното извършване на услугата. Офертата да е представена в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. Офертата се представя от кандидата или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес : „МБАЛ Пазарджик” АД , гр. Пазарджик, ул. Болнична 15 , Деловодство Срок за изпълнение на обществената поръчка- в срок от една година, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка . На интернет адрес mbal-pz.com на Възложителя в Профила на купувача се намират : - Списък с автомобилите, които ще бъдат обслужвани. -Спецификацията- ОБРАЗЕЦ – Ценова оферта - Описание на паръчката Офертата трябва да съдържа най-малко: - данни за лицето, което прави предложението; - предложение за изпълнение на изискванията на възложителя посочени в поканата - ценово предложение;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/12/2013 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Списък на Автопарк на „МБАЛ Пазарджик” АД 1. Нисан Ванет - линейка 2. Нисан Ванет - линейка 3. Фолксваген Транспортер - линейка 4. Фиат Дукато - линейка 5. Тойота лай айс - лек автомобил 6. Пежо 406 - лек автомобил 7. Тойота Хайес - 8+1 8. Тойота Хайес - 8+1 9. Рено Мастер – 8+1 10. Пежо Партнер - лек автомобил 11. Тойота Хайес - линейка 12. Фолксваген Транспортер - товарен 13. УАЗ 455 Вид услуга плюс вложен материал 1 Смяна на масло - 1л. 2 Смяна въздушен филтър 3 Смяна горивен филтър 4 Смяна маслен филтър 5 Смяна на накладки 6 Смяна на цилиндър 7 Смяна скъсано въже на ръчната 8 Смяна на спирачни дискове 9 Смяна шарнири 10 Смяна къси накрайници 11 Смяна дълги накрайници 12 Смяна тампони 13 Ремонт на кормилна рейка 14 Смяна биалетки 15 Стенд за реглаж на ходова част 16 Смяна скоростна кутия 17 Ремонт скоростна кутия 18 Смяна на преден амортисьор 19 Смяна на заден амортисьор 21 Смяна пружини 22 Смяна въздушни възглавници 23 Ремонт и регулиране на Кардан 24 Смяна на полуоска 25 Смяна лагери на полуоска 26 Смяна на шпилки 27 Смяна феродов диск 28 Смяна ангренажен ремък и ролки

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/12/2013