Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация - Свищов" ЕАД, ул. Хемус, №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: "Водоснабдяване и Канализация - Свищов" ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е: „Застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” за автомобилите на „ВиК-Свищов” ЕАД - гр. Свищов”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66516000

Описание:

Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Моторни превозни средства - 22 броя, съгласно приложен спъсък.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците да отговарят на посочените изисквания за изпълнение на поръчката, подробно посочени на интернет адрес:http://vik.svishtov.com/?pg=orders 2. Всеки участник в поръчката има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти. 3. Офертата трябва да съдържа: 3.1. Данни за Участника, който подава оферта - приложение №1; 3.2. Копие от документ за регистрация/удостоверение за актуалното състояние на участника. Документът следва да бъде издаден не по-късно от 3 месеца, преди датата на представяне на офертата за участие в обществената поръчка. 3.3. Копие от регистрацията по БУЛСТАТ; Удостоверение за регистрация по ЗДДС , когато е приложимо. 3.4. Заверено от участника копие на валиден Лиценз/Разрешение за извършване на застрахователна дейност. 3.5. Техническо предложение попълнено по образец- Приложение № 2 3.6. Предлагани от участника Общи условия за застраховката /заверено копие. 3.7. Декларация, че няма да се прилага самоучастие при изплащане на обезщетения; 3.8. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнители /Приложение №6/. 3.9. Ценово предложение попълнено по образец - Приложение № 3 и Приложение № 3 А; Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “Вярно с оригинала”, с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват Участника, съгласно представените документи за регистрация. Офертата се попълва на български език на компютър, пишеща машина или на ръка, без задрасквания и поправки. Документите и данните в офертата се подписват само от лицата с представителна власт, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или изрично упълномощени за това лица, за което се изисква да се представи изрично нотариално заверено пълномощно. Пълномощното трябва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. При подписване на договор за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т.1 от ЗОП, издаден от съответните компетентни органи , или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата в която е установен, както и да представи декларация по чл. 47 , ал.5 от ЗОП;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/12/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълни указания за участие, изисквания за изпълнение и образци за подсробно описани в "УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА по ЗОП", които са достипни на интернет адрес: http://vik.svishtov.com/?pg=orders

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/12/2013