Версия за печат

BG-АЛФАТАР

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЩИНА АЛФАТАР, За: ИВАН ПЕТРОВ ЕНЧЕВ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 7570, АЛФАТАР, Тел.: 086 811610, E-mail: obshtina_alfatar@abv.bg, Факс: 08673 2608

Място/места за контакт: гр.Алфатар, ул."Йордан Петров"№6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://alfatar.egov.bg.

Адрес на профила на купувача: http://alfatar.egov.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител/и за Зимно подържане, снегопочистване и текущ ремонт на пътища и улична мрежа в Община Алфатар в срок до 31.12.2013 г.. с обособени позиции: 1. Зимно подържане на републиканските пътища І-7 ; ІІІ -207и ІІІ -7001 в границите на населените места в община Алфатар. 2. Текущ ремонт на републиканските пътища І-7 ; ІІІ -207и ІІІ -7001 в границите на населените места в община Алфатар 3. Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища в община Алфатар. път SLS3007 и път SLS1002 район Алфатар 4. Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища в община Алфатар път SLS2001; път SLS2004; път SLS2003 и път SLS2005 район Алеково 5. Зимно подържане и снегопочистване на улична мрежа в населените места в община Алфатар ;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000, 45233141

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед
Работи по поддръжане на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата стойност на обществената поръчка -35 550,00 лева без включено ДДС А. Обособена позиция №1 Зимно подържане и текущ ремонт на републиканските пътища в границите на населените места в община Алфатар А.) път І-7 „Силистра – Шумен” от км 22+496 до км 25+286 – 2,790км.;Б.) път ІІІ -207 Тервел-Алеково-Алфатар от км 79+435 до км 81+057 – 1,622 км.; В.) път ІІІ -7001 „Алфатар-Кайнарджа –Краново” от км 0+000 до км 0+899 – 0,899 км.; Прогнозна стойност в размер до 5416,00 лева без включено ДДС; Б. Обособена позиция №2 Текущ ремонт на републиканските пътища в границите на населените места в община Алфатар А.) път І-7 „Силистра – Шумен” от км 22+496 до км 25+286 – 2,790км.; Б.) път ІІІ -207 Тервел-Алеково-Алфатар от км 79+435 до км 81+057 – 1,622 км. и В.) път ІІІ -7001 „Алфатар-Кайнарджа –Краново” от км 0+000 до км 0+899 – 0,899 км.; Прогнозна стойност в размер до 4717,00 лева без включено ДДС В.) Обособена позиция №3 „ Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища в община Алфатар 1.) път SLS3007 „Р-н І-7 - Регионална помпена станция Алфатар от км 0+000 до км 3+430 – 3,430 км. и 2.) път SLS1002 ”Р-н І-7, - Цар Асен-Чуковец” от км 0+000 до км 5+000 – 5,000 км.;Прогнозна стойност в размер до 5 107,00 лева без включено ДДС Г.)Обособена позиция №4 „ Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища в община Алфатар 1.) път SLS2001 „Р-н ІІІ -7001 –Васил Левски „от км 0+000 до км 5+450 – 5,450 км ; 2.) път SLS2004 „ Р-н ІІІ-207 - Бистра „от км 0+000 до км 3+070 – 3,070 км; 3.) път SLS2003 „ Р-н ІІІ 207 при с. Алеково – до SLS2001 при с.Васил Левски от км 0+000 до км 10+350 – 10,350 км. и 4.) път SLS2005 „Р-н SLS2003 - Кутловица от км 0+000 до км 0+900 – 0,900 км; Прогнозна стойност в размер до 11 976,00 лева без включено ДДС Д.) Обособена позиция №5 Зимно подържане и снегопочистване на улична мрежа в населените места в община Алфатар всички улици в населените места в община Алфатар Обемът на услугите ще бъде в зависимост от нуждите на възложителя през периода на изпълнение на договора. Прогнозна стойност в размер до 8332 лева без включено ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35550 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОБЩИНА АЛФАТАР

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да отговарят на изискванията, посочени в Условията за участие в процедурата, както и на техническите изисквания и специфични условия в документацията към публичната покана. В офертата си участника представя следните документи: І .Плик “№1 "Документи за подбор": 1.Заверено копие на удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията съдържащо ЕИК на участника, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър; 2.Заверено копие на документи за регистрация на участника ( в т.ч и по ЗДДС); 3.Доказателства за финансово и икономическо състояние: 3.1.Копие от баланс и отчет за приходите и разходите от годишния финансов отчет за всяка една от последните три финансово приключени години (в съответствие със сроковете, регламентирани в ЗС), оформени съгласно изискванията на ЗС, както и/или доклад на независимия одитор – заверено от участника копие.; 4.Доказателства за технически възможности и квалификация; 4.1.Декларация за всички транспортни средства ( собствени, лизингови или наети), които са на разположение на участника за срока на договора и ще се ползват при изпълнение на настоящата поръчка.; 5.Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП; 6. Парафиран договор; 7.Административни сведения (по образец);ІІ. Плик „№2” Техническо предложение за изпълнение на поръчката; ІІІ. Плик „№3” Предлагана цена за изпълнение на поръчката; ІV..Съдържание на офертите:5.1 Всяка оферта трябва да съдържа един оригинал ; 5.2 Документите, систематизирани съобразно посочените изисквания, се запечатват в три непрозрачни плика, които се надписват в долния ляв ъгъл – ПЛИК №1”, ПЛИК №2 и ПЛИК №3 Трите плика се поставят И запечатват в един общ непрозрачен плик, На плика с офертата участника отбелязва наименованието на предмета на обществената поръчка, обособената позиция ; актуален адрес; телефон/факс/ e-mail, наименование на участника; Копия на документи представени към офертата се представят от участника с гриф”Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника.V.Гаранция за изпълнение на договора е в размер на - 1% (един процент) от стойността на договора без ДДС,представена под формата на парична сума, преведена по банкова сметка на община Алфатар : IBAN BG28STSA93003311249495 – Банка ДСК гр.Силистра, BIC STSABGSF

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Обособена позиция: №1 - икономически най-изгодната оферта:. при посочените по-долу показатели с тяхната относителна тежест: 1.Единична ценаза снегопочистване -70%; 2. Единична цена за опесъчаване 30%; Обособени позиции: №2 - най ниска цена лв/машиночас Обособени позиции: №3 - най ниска цена лв/машиночасс Обособени позиции: №4 - най ниска цена лв/машиночас Обособени позиции: №5 - най ниска цена лв/машиночас

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/12/2013 14:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от публичната покана са Условията за участие в процедурата,Техническите и функционални изисквания и специфични условия, методиката за оценка на офертите, образците на документите. Те са публикувани на сайта на Община Алфатар интернет адрес: http://alfatar.egov.bg - профил на купувача. Документацията по настоящата обществена поръчка не се закупува. Всеки кандидат може свободно да я изтегли от горепосочените интернет страница.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/12/2013