BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, бул."България"№32, За: Янка Грудева; Надя Пеева, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74309; 0379 74314, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация,стая - 309; 314

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на обувки, гумени ботуши, сабо, чехли за нуждите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити: Дейност “ЦДГ, Детски ясли и Здравни кабинети”, ОП “Благоустрояване и озеленяване” - Свиленград” и Дейност “Социални услуги”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18800000

Описание:

Обувни изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Гумени ботуши – ниски-23бр.; Гумени ботуши - високи-3 бр.; Обувки – затворени с връзки/половинки- 74бр.; Чехли - дамски- 176 бр.; Чехли - мъжки-2 бр.; Медицинско сабо - дамско-85 бр.; Работни обувки зимни - полуботи-76 бр.; Обувки /тип маратонки/ -3 бр.;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

11200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

До складовете на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити:Дейност " ЦДГ, Детски ясли, Здравни кабинети", Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване" - Свиленград и Дейност "Социални услуги"

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обществената поръчка се състои в извършване на доставка на обувки за нуждите на работниците и служителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити: Дейност ”ЦДГ, Детски ясли и Здравни кабинети”, Общинско предприятие “ Благоустрояване и озеленяване” – Свиленград и Дейност “Социални услуги” /Видовете артикули са описани подробно в техническото задание./ Работните обувки трябва да притежават необходимата степен на защита според типа и работното място. За целта, работните обувки трябва да съответстват на европейските стандарти, както и на всички посочени стандарти в техническото задание.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/11/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да бъде намерена на сайта на Община Свиленград - www.svilengrad.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/11/2013