BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, бул. "България"№32, За: Надя Пеева, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74314, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация,стая 314

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изработване и доставка на работно облекло за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:ЦДГ, Детски ясли и Здравни кабинети, ОП “Благоустрояване и озеленяване” и Дейност “Социални услуги - Свиленград.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18110000

Описание:

Работно облекло


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Мъжки полугащиризон-6 бр. 2.Мъжки панталон - зимен- 3 бр. 3.Мъжки панталон - летен 3 бр. 4.Яке-9 бр. 5.Тениска с къс ръкав-9 бр 6.Елек- 86 бр. 7.Престилка- 122 бр. 8.Готварско боне- 122 бр. 9.Куртка с панталон-6 бр. 10.Летен дамски панталон с туника/къс ръкав/-85 бр. 11.Зимна дамска туника с панталон- 85 бр. 12.Мъжка туника с панталон- 1бр. 13.Зимен работен костюм /комплект/ - 76 бр. 14.Летен мъжки работен костюм /комплект/ - 53 бр. 15.Дамски летен комплект - 26 бр. Облекло за работник в оранжерия: 16.Манта - 3 бр. 17.елек -3 бр. Работно облекло за дейност “Социални услуги” 18.Дамски панталон /летен/ - 68 бр. 19.Дамска туника /с къс ръкав/- 68 бр. 20.Готварска шапка - 7 бр. 21.Защитна престилка - 7 бр. 22.Дамски панталон /зимен/ - 68 бр. 23.Дамска туника /с къс ръкав/ -68 бр. 24. Мъжки полугащиризон /зимен/ - 6 бр. 25.Мъжко яке -12 бр. 26.Тениска -12 бр. 27.Мъжки панталон /летен/ -12 бр. 28.Дамски елек - 69 бр. 29.Мъжки зимен панталон - 6 бр. 30.Блуза с дълъг ръкав - 12 бр. 31.Мъжки комплект / туника с панталон/ - 2 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26050 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр.Свиленград - франко складовете на ЦДГ, Детски ясли и Здравни кабинети, Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване" и Дейност "Социални услуги"

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обществената поръчка се състои в изработване и доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити: ЦДГ, Детски ясли и Здравни кабинети, Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване" и Дейност "Социални услуги" . Видовете артикули и изискванията към тях са подробно описани в техническото задание. Размерите на всички облекла трябва да се вземат на място ( на адресите на второстепенните изпълнители- всички ЦДГ, Детски ясли, Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване" и Дейност "Социални услуги"- ДСП-ул.”Гео Милев” №3, ДВХПР-местност „Дом социални грижи”, гр.Свиленград, ДЦДУ-ул.”Ген.Скобелев” №29, ДЦВУ-ул.”Бурденис” №2а, ДЦСГ-бул.”България” №26 )и да се ушиват индивидуално за всеки човек. Избраният за Изпълнител да представи мостри на работното облекло, обект на доставката и след одобрението от Възложителя да се пристъпи към изпълнение на поръчката.Тъканите да бъдат придружени с документ за лабораторно изпитване, което показва, че тъканта отговаря на съответстващия БДС или еквивалентен. Преди да бъде ушито облеклото трябва да се направи минимум една проба. При доставка на готовото облекло и необходимост да се направи корекция, същата ще се извършва от Изпълнителя за негова сметка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/11/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указанията и приложенията за участие в обществената поръчка могат да бъдат намерени в "Профил на купувача" на следния адрес:www.svilengrad.bg.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/11/2013