Версия за печат

BG-Твърдица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Твърдица, пл. Свобода №1, За: Атанас Атанасов, България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0454 44049

Място/места за контакт: Община Твърдица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tvarditsa.org/index2.php.

Адрес на профила на купувача: http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обявява процедура за възлагане на услуга: „ Изготвяне на технически проекти на подпорни стени за укрепване на ул.” Ген. Заимов” и ул.”Гурко” в с. Бяла паланка, Община Твърдица.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71322000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната стойност на офертата на участник не може да надвишава 27 270 лева без ДДС . Поръчката обхваща изготвяне на технически проекти за две подпорни стени с находящи се на ул."Ген. Заимов" и ул." Гурко" в с. Бяла паланка, Община Твърдица

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27270 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Твърдица

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ІІІ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ІІІ1. Общи изисквания към изпълнителя, свързани с проекта: 1.1. Изпълнителят да планира и извършва всички задачи в съответствие с обхвата на Техническото задание и при спазване на условията на Нормите за проектиране на подпорни стени. 1.2. Изпълнителят има задължението да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на Възложителя. 1.3. Изпълнителят има задължението да следи и докладва за нередности при подготовката на проектите, обект на настоящата публична покана. В случай на установена нередност, изпълнителя е длъжен да възстанови на възложителя всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви. 1.4. Изпълнителят следва да разполага с квалифициран персонал с познание и квалификация в сферата на проектантските услуги по изготвяне на инвестиционни проекти. ІІІ2. Изисквания към участниците: 2.1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на Участника. Да имат общ оборот за последните 3 (три) години и/или от датата на която са регистрирани - 80 000 /осемдесет хиляди/ лева без ДДС 2.2. В процедурата могат да участват лица, които са реализирали общо за последните три години (2010, 2011 и 2012 год.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оборот, от проектантски дейности по изготвяне на идейни и/уили технически и /или работни проекти за, укрепващи съоръжения или подпорни стени, не по-малко от 50 000 /петдесет хиляди/ лева без ДДС В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изискването по т.2.1, ще се прилага за обединението (консорциум и др.) като цяло, спрямо включените в обединението лица, в тяхната съвкупност /а не за всеки поотделно/. Изискуеми документи за доказване на икономическото и финансово състояние на Участника. Копие от отчетите за приходите и разходите за (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на Участника, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. За чуждестранни физически или юридически лица, документите трябва да бъдат преведени на български език; Когато участникът е физическо лице се представя документ за дохода по смисъла на ЗДДФЛ или съответния национален закон за последните три години. Представянето на отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. 2.2. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на Участника: 2.2.1. Да имат изпълнен минимум по 2 (два) договора с предмет сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнен през последните 3 години и/или от датата на регистрация на участника. Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират проектантски дейности по изготвяне на идейни и/или технически и /или работни проекти за укрепителни съоръжения или подпорни стени. Обстоятелството се декларира със Справка по член 51, ал.1, т.2 от ЗОП за изпълнен договор, сходен с предмета на поръчката, през последните 3 години. 2.2.2. Всеки Участник трябва да притежава валидна застраховка професионална отговорност съгласно чл.171, ал1 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на офертата: Класирането на офертите се извършва по критерия “Икономически най-изгодна оферта”. Офертите на участниците, които не са отстранени от участие и които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за икономически, финансови и технически възможности и квалификация подлежат на комплексна оценка за определяне на „икономически най-изгодната оферта” по условията на долуописаната Методика. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. Оценка на предложенията за изпълнение на поръчката и предложената цена се поставя само на офертите на допуснатите до този етап участници. Показатели за оценяване: (Фп) Предложена от участника цена в лева без ДДС. (Ср) Предложен срок за изпълнение на дейностите в календарни дни Общата оценка (ОЦп) на офертата на кандидата се изчислява по формулата: (ОЦп) = (Фп*0,50) +(Ср*50); ОЦп има максимална стойност 100 точки. На първо място се класира участникът събрал най-много точки ОЦп.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/11/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.tvarditsa.org/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/11/2013