BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свиленград, бул."България" 32, За: Мариана Димитрова;, Република България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74349, E-mail: yanka73@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация-стая- 207

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

«Комплексно обслужване от Служба по трудова медицина и извършване на периодични, профилактични медицински прегледи и изследвания, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3/2008 год. за службите по Трудова медицина, издадена от Министъра на здравеопазването, обн.ДВ. бр.14 от 12.02.2008 год., на персонала, назначен за предоставяне на услуги в домашна среда по проект „Моята сребърна есен-щастлива пролет”, по Договор BG051PO001-5.1.04-0061-C0061, реализиран от Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата численост на персонала за който ще бъдат извършени задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания е 30 човека. Общата прогнозна стойност на договора за извършване на услугата е 1500 лв. без ДДС или 1800 лв. с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В специализирани медицински кабинети в град Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Документ за регистрация или единен идентификационен код /ако участникът е юридическо лице/, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за самоличност /ако участникът е физическо лице/; 2. Удостоверение за регистрация в МЗ и обхвата на дейностите, който извършва да отговарят на регламентираните от Наредба № 3 /2008 год. за службите по трудова медицина, издадена от министъра на здравеопазването, обн. Д.В. бр. 14 от 12.02.2008 г. 3. Удостоверение за регистрация от Комисията за Защита на Личните Данни 4. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП -Приложение № 2 5. Декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки - Приложение № 3 6. Ценова оферта - Приложение № 4 7. Административни сведения - Приложение № 5 8. Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 6 Извършването на периодичните профилактични медицински прегледи и изследвания следва да се извършат в специализирани медицински кабинети на територията на град Свиленград. Срок за изпълнение на услугата - 8 /осем/ месеца.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да бъде намерена на профила на купувача: www.svilengrad.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/11/2013