BG-Твърдица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

гр. Твърдица, пл. Свобода № 1, За: Атанас Христов Атанасов, Р България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42220, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0454 44049

Място/места за контакт: Община Твърдица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tvarditsa.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на транспортни услуги за извозване на персонала на ДВУИ и ДВПР гр.Твърдица съгласно маршрутно разписание.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Броят на пътуващите съответно е: за първа смяна – 5; за редовна смяна /сутрин/ - 53; за редовна смяна /следобед/ - 53; за нощна смяна – 9

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Твърдица

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Предмет на процедурата е определяне на изпълнител за обект „Предоставяне на транспортни услуги за извозване на персонала на ДВУИ и ДВПР гр. Твърдица”. 2. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен негов представител. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата се предава комплектована със следните документи: 2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от кандидата; 2.2. Копия, заверени от кандидата, от документи за регистрация на кандидата – съдебна регистрация на фирмата, идентификационен номер (БУЛСТАТ) или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР; 2.3. Копие, заверено от участника на Удостоверение за актуално състояние на фирмата (в случаите на фирми без единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР); 2.4. Копие, заверено от кандидата на документ за регистрация на фирмата по ДДС (идентификационен номер по ДДС) или декларация, че същата не е регистрирана; 2.5. Копие от лицензията за извършване превоз на пътници. 2.6. Копие от издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност; 2.7. Копие от удостоверението за професионална компетентност; 2.8. Декларация или копие от договор за осигурена сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на превозните средства; 2.9. Декларация, че фирмата разполага с необходимия брой превозни средства и правоспособни водачи за изпълнение на поръчката; 2.10. Списъка на автомобилите и копия на договори за наем на превозните средства или на лизинг (ако има такива); 2.11. Попълнена, подписана и подпечатана оферта по образец; 2.12. Непопълнен, подписан и подпечатан на всяка страница проект на договор по образец.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/12/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/11/2013