BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, бул.България №32, За: Грозденка Дюлгерова,, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74308, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 308

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

''Доставка на обзавеждане по проект „Моята сребърна есен-щастлива пролет”, по ДоговорBG051PO001-5.1.04-0061-C0061, реализиран от Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз" включващо: 10 стола и доставка и монтаж на работна маса/бюро/ включващ:контейнер носещ с 4 чекмеджета и плот за клавиатура, подробно описани в техническото задание.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39000000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на оборудване включващо: 10 стола и доставка и монтаж на работна маса/бюро/ включващ:контейнер носещ с 4 чекмеджета и плот за клавиатура,Общата стойност на офертите, да не надвишава 670 лв без ДДС и 804 лв. с ДДС, съгласно одобрените и посочените в бюджета средства проект „Моята сребърна есен-щастлива пролет”, по ДоговорBG051PO001-5.1.04-0061-C0061, реализиран от Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

670 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставеното обзавеждане трябва да отговаря на посочените идисквания в техническото задание. Обзовеждането трябва да бъде доставено в Домашен социален патронаж, гр.Свиленград, ул.Гео Милев №3.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да бъде намерена на профила на купувача www.svilengrad.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/11/2013