Версия за печат

BG-Кюстендил

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Кюстендил, пл."Велбъжд"№1, За: Ганка Рублева, РБ 2500, Кюстендил, Тел.: 078 550815, E-mail: ob_porachki@kustendil.bg, Факс: 078 550815

Място/места за контакт: Община Кюстендил

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://kustendil.bg.

Адрес на профила на купувача: http://kustendil.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=1573&Itemid=455.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП е предоставяне на услуги по абонаментното поддържане и извънгаранционното обслужване на техническите устройства, намиращи се в административната сграда на Община Кюстендил, общинските предприятия и звената на бюджетна издръжка при Община Кюстендил, както и на изградената LAN мрежа в Дирекция „Местни приходи" и в административната сграда на Община Кюстендил. Услугата включва следните дейности: 1.Извънгаранционно поддържане и развиване на технически устройства: 1.1. Задължителни дейности: - Извънгаранционно обслужване на 222 компютърни конфигурации, съгласно Приложение 2; - Извънгаранционно обслужване на 40 преносими компютъра с чувствителен на допир екран, съгласно Приложение 2; - Извънгаранционно обслужване на 3 компютърни конфигурации с чувствителен на допир екран, съгласно Приложение 2; - Извънгаранционно обслужване на матрични принтери 38 бр., съгласно Приложение 2; - Извънгаранционно обслужване на лазерни принтери 91 бр., съгласно Приложение 2; - Извънгаранционно обслужване на мултифункционални устройства 18 бр., съгласно Приложение 2; - Извънгаранционно обслужване на копирни машини 4 бр., съгласно Приложение 2; - Поддържане на изградената LAN мрежа; 2. Поддръжка с фиксирано време за отстраняване на проблем - Изисквания за хардуерна поддръжка: - отстраняване на проблемите на място, при възможност; - начин на обслужване - от 8:00 до 17:00 часа; - време за реакция - два часа от момента на получаване на заявка за проблем; - време за отстраняване на проблем - един работен ден след реакцията на изпълнителя; - Поддръжката на устройствата и специфичните конфигурации се извършва „на място” (on site). При необходимост от транспорт, той се извършва изцяло и за сметка на Изпълнителя; 2.1. Допълнителни дейности: - Профилактика на описаните в задължителни дейности конфигурации – Приложение 2; - Upgrade на описаните в задължителни дейности конфигурации*; - Инсталация и/или възстановяване на ОС*; - Доставка на резервни части, материали и консумативи за компютри, периферни устройства и копирни машини, съгласно Приложение 2 – само при заявка; - Доставка на резервни части и отремонтиране на лаптопи, използвани от ОС – Кюстендил – 37 бр., само при необходимост и заявка; - Обновяване и изграждане на нова LAN мрежа – само при необходимост и заявка;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000, 50320000, 50323000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническо задание

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на изпълнение: франко административната сграда на Община Кюстендил - гр.Кюстендил, пл. „Велбъжд" №1; Дирекция „Местни приходи" - ул. „Христо Смирненски" №1; сградите на Общинските предприятия и други звена на общинска бюджетна издръжка, описани в Приложение №2, с изключение на звената: „Дом за възрастни с умствена изостаналост”, село Преколница и Преходно жилище, село Преколница, Община Кюстендил;

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ: 1./ Изпълнителят поддържа в работно състояние техническите устройства намиращи се в административната сграда на Община Кюстендил, в общинските предприятия и звената на бюджетна издръжка при Община Кюстендил, както и изградената LAN мрежа в административната сграда на Община Кюстендил и Дирекция „Местни приходи", за времето на действие на договора, като извършва: . Периодични технически профилактични прегледи; . Ремонт и настройка на дефектирали блокове и възли; . Отстранява възникнали аварии на място при Възложителя в работно време – от 8.00 до 17:00 часа. 2./ Участниците в настоящата процедура е необходимо да притежават: 2.1/ необходимата финансова и техническа обезпеченост за изпълнение предмета на поръчката; 2.2/ квалифицирани специалисти за изпълнение на поръчката / Компютърни и сродните на тях специалисти, които консултират потребителите на компютри и стандартни софтуерни продукти; контролират и оперират с компютри и периферно оборудване; извършват лимитирани програмни задачи, свързани с инсталирането и поддръжката на компютърен софтуер и хардуер и др./; 3/ Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, дипломи и други подобни (при наличие на такива), издадени на участника и/или на негови служители, доказващи квалификация за изпълнение на поръчки, идентични с тази на Възложителя; Минимални изисквания: 1./Участникът да има на разположение минимум 1 (един) брой собствен или нает сервизен автомобил, за осъществяване на качествено обслужване. Специализираните транспортни средства да бъдат придружени с/документи за собственост или договори за наем, регистрационни талони, талони за преминат технически преглед и др./; 2./Участникът да има на разположение минимум 5/пет/ специалиста с опит в извършване на дейностите по поддръжка на техника, включително и отговарящи за изпълнението и контрола на качественото изпълнение на услугите, предмет на съответната поръчка/заверено копие от дипломи и други подобни (при наличие на такива), издадени на участника и/или на негови служители, доказващи квалификация за изпълнение на поръчки, идентични с тази на Възложителя/; 3./ Участникът да има на разположение собствена и/или разполагаема търговска (сервизна) и/или друга база, необходима за изпълнение на поръчката (доказваща опита им и продуктовия набор на предлаганата от тях продукция и услуги);

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1./ Показател 1: Предложена от участника обща цена, в лева, без ДДС - представляваща общия размер на месечните цени за абонаментното поддържане, включващо транспорт и всички дейности за профилактика на извънгаранционната техника - К1 - с относителен дял - 50 %; 2./ Показател 2: Процент отстъпка от цените на съответните резервни части и консумативи в магазин на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към деня на покупката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - К2 - с относителен дял - 50 %; Класирането се извършва по посочените показатели за оценка с комплексен коефициент К-комплексно, получен от коефициентите К1 и К2, по следната формула: КО=К1 + К2 Максималната стойност на общата оценка КО е 100.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/11/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да е изготвена съгласно изискванията на чл. 101в от ЗОП и да съдържа: 1./ Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец № 1(оригинал);2./Административни сведения за участника - попълва се Образец № 2(оригинал);3./Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;4./Споразумение за създаване на обединение, респективно и анекс към съществуващо такова за участие в обществената поръчка - когато участникът е обединение, което не е юридическо лице;5./Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, в случай, че нямат представителни функции;6./ Кратко описание на дейността на участника и ресурсните възможности (свободен текст) - оригинал;7./ Списък на собствена и/или разполагаема търговска (сервизна) и/или друга база, необходима за изпълнение на поръчката (доказваща опита им и продуктовия набор на предлаганата от тях продукция и услуги) - оригинал;8./ Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т.1,т.2а, т.3 и т.4, и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки - по образец №3 (в оригинал);9./ Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква „а – д”, ал. 2, т.2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки - по образец № 4 (в оригинал);10./ Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки - за приемане на условията на договора – образец №5(оригинал);11./ Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите – образец №6 (оригинал);12./ Декларация за съгласие от подизпълнител - образец №7 - оригинал; 13./ Списък на изпълнителския екип с необходимата численост, квалификация и опит, съответстващи на дейностите, включ. в услугата, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка - Образец № 8 (оригинал); 15./ Декларация за разположение на всеки един от предложените специалисти – попълва се Образец № 9 към документацията за участие - оригинал;16./Декларация за техническо оборудване (Образец №10), за наличие на собствен или нает сервизен автомобил, за осъществяване на качествено обслужване;17./Техническо предложение - за изпълнение на поръчката – попълва се Образец №11 към документацията за участие - оригинал;18./ Подписано и заверено от участника ксерокопие от Техническото задание ведно с опис на извънгаранционната техника – (Приложения №№1, 2), парафирани от участника на всяка страница;19./ Ценово предложение – изготвено от участника – по Образец № 12 към документацията за участие - оригинал; Публичната покана и образците на документи са побликувани на интернет страницата на Община Кюстендил - http://kustendil.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=1573&Itemid=455. Офертите трябва да бъдат адресирани до Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1 и представени в стая 22, ет.1 в административната сграда на Община Кюстендил, пл. ”Велбъжд” № 1, всеки работен ден до 16,30 часа на 26.11.2013 година. Предложенията се подават от кандидатите или от техни упълномощени представители лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в запечатан непрозрачен плик, в горния десен ъгъл на който е изписано: Кюстендил 2500, Община Кюстендил, пл. ”Велбъжд”№1 за „Предоставяне на услуги по абонаментно поддържане и извънгаранционно обслужване на: компютри и периферни устройства, намиращи се в административната сграда на Община Кюстендил, общинските предприятия и звената на бюджетна издръжка при Община Кюстендил за 2014 година", както и адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/11/2013