Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас, ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3, За: Таня Манолова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 813206, E-mail: riosvbs@unacs.bg, Факс: 056 813200

Място/места за контакт: ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3 - Деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.riosvbs.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.riosvbs.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Маркиране на терен на граници на резервати Силкосия, Витаново, Средока, Тисовица, Узунбуджак, Ропотамо, Орлицата и поддържани резервати Атанасовско езеро, Ардачлъка, Вельов вир (Водните лилии), Пясъчната лилия”, по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности”, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 3, Процедура с реф. №: BG161PO005/11/3/3.2/05/26”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71353000

Описание:

Топографо-геодезични измервания и заснемания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят ще извърши всички необходими дейности с цел цялостно изпълнение на поръчката, включващо: • Маркиране границите на резерватите с бяла и червена ивица и съответния знак [Р] или [ПР] за горските територии – 187 098 м. • Изработване, доставка и монтиране на допълнителни елементи за маркиране на границите на резерватите, преминаващи през открити пространства – 22 335 м..

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Териториалния обхват на РИОСВ – Бургас: област Бургас, община Приморско, община Созопол, община Бургас, община Царево, община Малко Търново; област Сливен, община Котел.

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на настоящата покана е „Маркиране границите на Резервати Витаново, Средока, Силкосия, Тисовица, Узунбуджак, Ропотамо, Орлицата и поддържани резервати Атанасовско езеро, Ардачлъка, Водните лилии (Вельов вир) и Пясъчната лилия”. Общата дължина на границите на всички резервати е 209 433 м. Изпълнителят ще извърши всички необходими дейности с цел цялостно изпълнение на поръчката, включващо: • Маркиране границите на резерватите с бяла и червена ивица и съответния знак [Р] или [ПР] за горските територии – 187 098 м. • Изработване, доставка и монтиране на допълнителни елементи за маркиране на границите на резерватите, преминаващи през открити пространства – 22 335 м.. Предвижда се еднократно нанасяне на маркировка с устойчива на атмосферни влияния боя /две ивици една над друга – бяла отгоре и червена отдолу/ по границите на резерватите и поддържаните резервати и съответния знак [Р] или [ПР]. Маркирането ще става през 50 до 80 метра, в зависимост от особеностите на релефа и гъстотата на насажденията. За маркиране на границите на резерватите, преминаващи през открити пространства ще бъдат изработени, доставени и монтирани дървени стълбове с размери, както следва: надземна част 1.3 м.; подземна - 0,7м. диаметър 10/12 см. В горния край на стълбовете се поставя същата маркировка - бяла и червена ивица и съответния знак [Р] или [ПР]. За изработване на стълбовете да бъде използвана импрегнирана твърда дървесина. Участниците следва да докажат оборот от услуги, свързани с маркиране на терен на граници на имоти, за последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в общ размер, равен или по-голям от максималния размер на прогнозната стойност на поръчката. В процедурата могат да участват лица, които за последните три години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата процедура, имат опит в изпълнението на минимум два договора за услуги, свързани с маркиране на терен на граници на имоти. Участниците трябва имат на разположение собствена или наета техника, необходима за изпълнение предмета на поръчката: мобилен GPS приемник с подходящ софтуер; високопроходим автомобил. Участниците трябва имат на разположение минимум двама специалисти – правоспособни лица да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография съгласно чл. 12, т. 8 от ЗКИР.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/11/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялостната документация за участие в настоящата публична поканае на разположение на заинтересованите лица в електронен вид на официалната интернет страница на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас -http://www.riosvbs.eu /рубрика ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/. Оферти на участници се приемат всеки делничен ден в Деловодството на РИОСВ - Бургас /ж.к. „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, ет. 3/.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/11/2013