Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на банкова институция за извършване комплексно банково обслужване и финансови услуги за нуждите на „ВиК” ЕООД гр.Стара Загора ”.Обществената поръчка е с шест обособени позиции, в зависимост от производствения район, който ще се обслужва. Касае се за финансови услуги, в различни сектори на обслужване. Представените от участника общи условия на съответната банкова институция, в последствие ще бъдат неразделна част от сключения между Възложителя и Изпълнителя договор.Срокът на действие на договора ще бъде една календарна година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66110000

Описание:

Услуги в областта на банковото дело


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособени позиции – има. -За обособена позиция №1: „Избор на банкова институция за обслужване на район Стара Загора.” -35 000 лв. без ДДС. -За обособена позиция №2: „Избор на банкова институция за обслужване на район Казанлък” - 17 000 лв. без ДДС. -За обособена позиция №3: „Избор на банкова институция за обслужване на район Чирпан” – 4000 лв. без ДДС. -За обособена позиция №4: „Избор на банкова институция за обслужване на район Раднево” – 4000 лв. без ДДС. -За обособена позиция №5: „Избор на банкова институция за обслужване на район Гълъбово” – 2500 лв. без ДДС. -За обособена позиция №6: „Избор на банкова институция за обслужване на район Тополовград” – 2500 лв. без ДДС. Оферти могат да се подават за една или повече обособени позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Стара Загора, гр. Казанлък, гр. Раднево, гр.Гълъбово, гр. Чирпан и гр. Тополовград

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Лиценз, издаден от БНБ за извършване на банкова дейност. 2.Доказателства, че банк. институция има офиси на територията на гр.Стара Загора, гр. Казанлък, гр. Раднево, гр.Гълъбово, гр. Чирпан и гр. Тополовград, в зависимост от обособената позиция, за която участва. 3.Удостоверение за присъден рейтинг на участника от агенция за кредитен рейтинг. 4.Общи условия на банката. 5.За икономическото и финансовото състояние на участника: Информация за баланс и ОПР за 2012 год. – заверени копия. 6.За технически възможности и квалификации на участника - Декларация, съдържаща списък на основните договори отговарящи на предмета на поръчката, изпълнени през последната 2012 година, по възможност осъществявани в същия отрасъл /бранш/ на българската икономика – финансови услуги на ВиК оператори. 7.Технически спецификации: За обособена позиция №1: „Избор на банкова институция за обслужване на район Стара Загора.” Участникът ще извършва разплащания - трансфер и транзакции между Възложителя и лица от обществения сектор от и към наличността на сметки на Възложителя, както и теглене на суми и разплащане от наличността на сметки на Възложителя, теглене на суми в брой. Участникът ще извършва разплащания – трансфер, транзакции и вноски от каси на Възложителя от постъпления от лица от частния сектор /сектор население/, както и теглене на суми и разплащане от наличността на сметки на Възложителя, теглене на суми в брой. За обособена позиция №2: „Избор на банкова институция за обслужване на район Казанлък” Участникът ще обслужва набирателна сметка, в която ще постъпват суми от обществения и частния сектор /сектор население/, по банков път или като вноска на каса. При наличие на сметка открита в офис на същата банка в гр. Стара Загора средствата по набирателната сметка да се ползват за разплащане чрез сметката в Стара Загора без намеса на Възложителя. При липса на открита сметка в офис на същата банка в гр.Стара Загора, ежедневно или по настояване на Възложителя се извършва отчитане на набраните средства към определена разплащателна сметка на друга банка на Възложителя. Участникът ще обслужва нарочна /специална/ сметка на Възложителя, в която ще постъпват преводи само от разплащателни сметки при обслужващи банки на Централно управление, като от нея ще може да се извършва теглене в брой от касиер на район. За обособена позиция №3: „Избор на банкова институция за обслужване на район Чирпан” Участникът ще обслужва набирателна сметка, в която ще постъпват суми от обществения и частния сектор /сектор население/, по банков път или като вноска на каса. При наличие на сметка открита в офис на същата банка в гр. Стара Загора средствата по набирателната сметка да се ползват за разплащане чрез сметката в Стара Загора без намеса на Възложителя. При липса на открита сметка в офис на същата банка в гр.Стара Загора, ежедневно или по настояване на Възложителя се извършва отчитане на набраните средства към определена разплащателна сметка на друга банка на Възложителя. Участникът ще обслужва нарочна /специална/ сметка на Възложителя, в която ще постъпват преводи само от разплащателни сметки при обслужващи банки на Централно управление, като от нея ще може да се извършва теглене в брой от касиер на район. За обособена позиция №4: „Избор на банкова институция за обслужване на район Раднево” Участникът ще обслужва набирателна сметка, в която ще постъпват суми от обществения и частния сектор /сектор население/, по банков път или като вноска на каса. При наличие на сметка открита в офис на същата банка в гр. Стара Загора средствата по набирателната сметка да се ползват за разплащане чрез сметката в Стара Загора без намеса на Възложителя. При липса на открита сметка в офис на същата банка в гр.Стара Загора, ежедневно или по настояване на Възложителя се извършва отчитане на набраните средства към определена разплащателна сметка на друга банка на Възложителя. Виж поле "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

следната методика: За обособена позиция № 1: КО=П1 x 0,20+П2 x 0,80 където: П1 – осигуряване на работно място, с относителна тежест – 0,20 П2 – цена на услугата – 0.80 Цената на услугата се образува като сбор от единичните цени на посочените видове услуги. За всяка описана позиция е задължително да бъде предложена цена - комисиона при вътрешнобанкови операции в лева при извършване на услугата в офис на банката /не по електр.път/, - комисиона при междубанкови операции в лева при извършване на услугата в офис на банката /не по електр.път/, - комисиона при преводи по рингс в лева при извършване на услугата в офис на банката /не по електр.път/, - мес. такса за обслужване на сметката в лева при ежедневно извлечение предоставяно в офис на банката на хартиен носител, - мес.такса за предоставяне на ежедневно извлечение на ел.поща в лева, - такса броене при вноска на каса на 5000 лева в лева, - такса незабавно инкасо. Оценка на критерия осигуряване на работно място: П1 Осигуряване на възможност на Възложителя да позиционира свое работно място в банковия офис на участника /за каса/ - оценява с 0 или100 т. Доказва се с декларация в свободен текст. Забележка: За осигуреното работно място Възложителят заплаща необходимите текущи консумативи, но не и месечна наемна цена. Оценка на критерия цена на услугата: П2 Предлаганата цена е в български лева - най - ниска цена - 100 т.; - предложената цена на i-ия участник се определя по формулата: П2 на i-тия участник (изразен в точки) = П2 min (в лева) : П2 на i-тия участник (в лева) х 100 (max. бр. т) Забележка: Ако участник е предложил 0 по даден по-горе показател, то той получава максимален брой точки, а за нуждите на изчислението на точките на другите участници във формулата се използва П min = 0.0001 За обособени позиции №№ 2, 3, 4, 5, и 6 КО=П1 x 0,20+П2 x 0,80 където: П1 – осигуряване на работно място, с относителна тежест – 0,20 П2 – цена на услугата – 0.80 Цената на услугата се образува като сбор от единичните цени на посочените видове услуги. За всяка описана позиция е задължително да бъде предложена цена - комисиона при вътрешнобанкови операции в лева при извършване на услугата в офис на банката/не по електр.път/; - мес.такса за обслужване на сметката в лева при ежедневно извлечение предоставяно в офис на банката на хартиен носител; - мес.такса за предоставяне на ежедневно извлечение на ел.поща в лева; - такса броене при вноска на каса на 5000 лева в лева; - такса незабавно инкасо; Оценка на критерия осигуряване на работно място: П1 Осигуряване на възможност на Възложителя да позиционира свое работно място в банковия офис на участника /за каса/ - оценява с 0 или100 т. Доказва се с декларация в свободен текст. Забележка: За осигуреното работно място Възложителят заплаща необходимите текущи консумативи, но не и месечна наемна цена. Оценка на критерия цена на услугата: П2 Предлаганата цена е в български лева - най - ниска цена - 100 т.; - предложената цена на i-ия участник се определя по формулата: П2 на i-тия участник (изразен в точки) = П2 min (в лева) : П2 на i-тия участник (в лева) х 100 (max. бр. т) Забележка: Ако участник е предложил 0 по даден по-горе показател, то той получава максимален брой точки, а за нуждите на изчислението на точките на другите участници във формулата се използва П min = 0.0001

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/11/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение:Участникът ще обслужва нарочна /специална/ сметка на Възложителя, в която ще постъпват преводи само от разплащателни сметки при обслужващи банки на Централно управление, като от нея ще може да се извършва теглене в брой от касиер на район. За обособена позиция №5: „Избор на банкова институция за обслужване на район Гълъбово” Участникът ще обслужва набирателна сметка, в която ще постъпват суми от обществения и частния сектор /сектор население/, по банков път или като вноска на каса. При наличие на сметка открита в офис на същата банка в гр. Ст. Загора средствата по набирателната сметка да се ползват за разплащане чрез сметката в Ст. Загора без намеса на Възложителя. При липса на открита сметка в офис на същата банка в гр.Ст. Загора, ежедневно или по настояване на Възложителя се извършва отчитане на набраните средства към определена разплащателна сметка на друга банка на Възложителя. За обособена позиция №6: „Избор на банкова институция за обслужване на район Тополовград” Участникът ще обслужва набирателна сметка, в която ще постъпват суми от обществения и частния сектор /сектор население/, по банков път или като вноска на каса. При наличие на сметка открита в офис на същата банка в гр. Ст. Загора средствата по набирателната сметка да се ползват за разплащане чрез сметката в Ст. Загора без намеса на Възложителя. При липса на открита сметка в офис на същата банка в гр.Ст. Загора, ежедневно или по настояване на Възложителя се извършва отчитане на набраните средства към определена разплащателна сметка на друга банка на Възложителя. Участникът ще обслужва нарочна /специална/ сметка на Възложителя, в която ще постъпват преводи само от разплащателни сметки при обслужващи банки на Централно управление, като от нея ще може да се извършва теглене в брой от касиер на район. Забележка отнасяща се за всички обособени позиции: При наличие на повече от една разплащателна или набирателна сметка за съответната банка, средствата от всички налични сметки да се ползват през една основна упомената в договора разплащателна сметка в гр. Ст. Загора, без да се изисква намеса на Възложителя. 8.Срок за изп-е на поръчката: 12 месеца от датата на сключване на договора. 9. Начин на плащане: Собствено финансиране. Плащането ще се извършва по банков път, в лева. 10.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. -Копие на лиценз, издаден от БНБ за извършване на банк. дейност. -Декларация, че банк. институция има офис на територията на града в зависимост от обособената позиция за която участва. - Копие на удостоверение за присъден рейтинг на участника от агенция за кредитен рейтинг. - Копия на баланс и ОПР за 2012 год. -Общи условия. - Декларация, съдържаща списък на основните договори отговарящи на предмета на поръчката, изпълнени през последната 2012 година, по възможност осъществявани в същия отрасъл /бранш/ на българската икономика – финансови услуги на ВиК оператори. За всички обособени позиции П1-се доказва с декларация в свободен текст за осигуряване на работно място. -Срок на валидност на офертите – 90 дни от крайния срок за получаване на офертата. Участниците имат право да представят само 1 оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документи, сертификати и др., които не са на бълг. език се представят преведени. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на 1 място участник. При скл. на договор, опред. за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Вс. копия на документи в офертата и тези представени при сключване на договора, следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотар. заверено. За деклариране на неверни данни участникът носи отг. по чл. 313 от НК.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/11/2013