Версия за печат

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ямбол, ул."Г.С.Раковски" № 7, За: Стефка Христозова, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681316, E-mail: stefka_1970@abv.bg, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: община Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача: www.yambol.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Намаляване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Ямбол”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85200000

Описание:

Ветеринарни лечебни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на дейности по залавяне, кастриране, обезпаразитяване, лечение, ваксиниране, маркиране и евтаназиране /при необходимост/ на безстопанствени животни, събиране и извозване на мъртвите животни от платната за движение на територията на Община Ямбол.- Транспортирането на кучетата се извършва в клетки и при спазване изискванията на чл. 42, ал.2 от ЗЗЖ./02Настаняването на безстопанствени кучета се извършва при спазване изискванията на чл. 46 от ЗЗЖ. За настанените в приют кучетата се спазват изискванията на чл. 47. ал. 1, 2 ,3, 6, 7, 8 от ЗЗЖ..

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Ямбол

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 12 месеца. Прогнозна стойност на поръчката: до 66 000 лева без ДДС.Срок на валидност на офертата: 90 (деветдесет) календарни дни.Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка: 1. Заверено копие на удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код по чл.23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. 2.Оферта за изпълнение на поръчката , по образец на възложителя Приложение № 1;3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката Приложение №2;4.Ценово предложение по образец Приложение №3 ;5.Административни сведения за участника Приложение № 4;6.Списък на документите , приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника Приложение № 5;7.Документ за собственост или договор за наем на превозно средство, лицензирано съгласно чл.163 от ЗВМД, подходящо за транспортиране на животни;8.Документ за собственост или договор за наем на пушка с пневматично устройство за изстрелване на спринцовки с упойващи вещества и комплект за зареждане на спринцовки;9.Списък на лицата, които ще извършват манипулациите, предмет на договора със съответната регистрирана ветеринарно – медицинска практика. Приложение № 6;10.Удостоверение за регистрация, издадено от съответната Областна дирекция по безопасност на храните;11.Списък на екипа за залавяне на безстопанствени животни. Приложение № 7;12.Справка декларация за оборот от услуги подобни на предмета на поръчката. Приложение № 8;13.Списък на Договори с предмет , съответстващ на предмета на поръчката. Приложение № 9;14.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП- Приложение № 10 ;15.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП- Приложение № 11 ;16.Декларация за участие /неучастие на подизпълнител при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие /ако се ползва/ по Приложение № 12;17.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител Приложение № 13;18.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай че няма/т представителни функции;19.Проект на договор Приложение № 14.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/11/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички необходими документи и образци са публични на официалния сайт на Община Ямбол на адрес:www.yambol.bg. раздел "Актуално".Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка:Заверено копие на удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код по чл.23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът е обединение /консорциум на юридически и /или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис /като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език/.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциум) сключват споразумение. Споразумението за създаване на обединението за участие в настоящата обществена поръчка, следва да съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват.Споразумението трябва да бъде представено от участника в оригинал или нотариално заверено копие.В случай, че участникът участва като обединение/сдружение/консорциум, договорът между лицата, участващи в последното, следва да отговаря на следните изисквания:да е посочен Възложителя и номера на решението за откриване на процедурата, за която се обединяват; да съдържа заявление, че договорът/ споразумението е създаден/о ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ „Намаляване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Ямбол” да е отразено, че всички съдружници носят заедно и поотделно отговорност за изпълнението на договора; Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Споразумение за създаване на обединение/сдружение/консорциум за участие в обществената (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) се прилага в оригинал или нотариално заверено копие.Когато не е представено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.В настоящата процедура едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение, което има качеството Участник.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/11/2013