Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Благоевград, Пл. "Георги Измирлиев" № 1, За: Любомир Станишев, Стоян Христов, Р. България 2700, Благоевград, Тел.: 073 884445; 073 867788, E-mail: sthristov@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Община Благоевград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: www.blgmun.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка и монтаж на обзавеждане, учебно оборудване, инструменти, компютърни устройства и таблети за нуждите на Благоевградска професионална гимназия“ по обособени позиции“. Възлагане на доставката е изпълнение на Проект за преобразуване на ПГЕЕ „Н. Вапцаров“ гр. Благоевград и ПТГ „Ичко Бойчев“-гр. Благоевград в Благоевградска професионална гимназия, финансиран по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа-2013„ 1.Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на учебно-техническо оборудване и инструменти“- съгласно Техническа спецификация № 1 2.Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на учебно-техническо битово оборудване и инструменти“ -съгласно Техническа спецификация № 2 3.Обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на компютърни устройства и таблети“ съгласно- Техническа спецификация № 3

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42000000, 39710000, 30200000

Описание:

Машини за промишлена употреба
Електродомакински уреди
Компютърно оборудване и принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят трябва да осигури доставка и монтаж на нови и неупотребявани учебно оборудване, инструменти, компютърни устройства и таблети за нуждите на Благоевградска професионална гимназия - съгласно утвърдените количества и технически спецификации. Прогнозна стойност: 1.За обособена позиция № 1 -25 231.43лв. без ДДС или 30 277.71 лв. с ДДС- осигурен финансов ресурс от възложителя, който не може да се надвишава. 2.За обособена позиция № 2 -3 087лв. без ДДС или 3 704.00 лв. с ДДС- осигурен финансов ресурс от възложителя, който не може да се надвишава. 3.За обособена позиция № 3 -10 881лв. без ДДС или 13 057.20 лв. с ДДС- осигурен финансов ресурс от възложителя, който не може да се надвишава.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

39199 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Благоевград, гр. Благоевград, Благоевградска професионална гимназия

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

!!! Всеки участник може да подава оферта /и/ за една или за всички обособени позиции. В случай че участва за повече от една обособена позиция, се подава отделна оферта за всяка позиция. !.Участниците предават офертите си в запечатан непрозрачен плик, на който е посочен адресът на възложителя: Община Благоевград , гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 1, име на поръчката „Доставка и монтаж на обзавеждане, учебно оборудване, инструменти, компютърни устройства и таблети за нуждите на Благоевградска професионална гимназия“ по обособени позиции“ с изписване на точното наименование на обособената позиция за която се участва и следната информация: име на участника, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и по възможност факс. !. Пликът с офертата на участника трябва да бъде запечатан така, че да не може да бъде отворен, без да се повреди опаковката му. !. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Възложителя. !. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника. Всяка оферта следва да съдържа: 1. Административни сведения за участника- по Образец № 1. 2. Ценово и техническо предложение за изпълнение на поръчката /по Образец № 2 ведно с Приложение № 2 към „Предлагана цена” /, отправено от Управителя/изрично упълномощено лице/подписано собственоръчно и подпечатано/. В случай на упълномощаване се прилага пълномощно-оригинал. 3.1. Участникът следва да има минимален документалнодоказан общ оборот за предходните три финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) или в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си до датата на подаване офертата за участие както следва: 1.За обособена позиция № 1 -75 000.00 (седемдесет и пет хиляди лева)лв. 2.За обособена позиция № 2 -9 000 (девет хиляди лева) лв. 3.За обособена позиция № 3 -30 000 (тридесет хиляди лева)лв. !.Доказва се с представяне на заверени от участника копия на баланса и отчета за приходите и разходите за всяка от предходните три години (2010, 2011 и 2012 г.) и Декларация Образец №3. 3.2. Участникът следва да има минимален документалнодоказан оборот от договори за доставка, сходни с предмета на поръчката за предходните три финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) или в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си до датата на подаване офертата за участие както следва: 1.За обособена позиция № 1 -75 000.00 (седемдесет и пет хиляди лева)лв. 2.За обособена позиция № 2 -9 000 (девет хиляди лева) лв. 3.За обособена позиция № 3 -30 000 (тридесет хиляди лева)лв. !.Доказва се с представяне на Декларация Образец №3. 4. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано до изтичане крайния срок за подаване на оферти, да е изпълнил успешно минимум 3 (три) договора с предмет, сходен с предмета на поръчката за всяка обособена позиция поотделно! !. Доказва се с представяне на Списък на основните договори с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от изтичане крайния срок за подаване на офертите, удовлетворяващи минималните изисквания/ по образец на участника/. Поне три от договорите, посочени в списъка, трябва да бъдат придружени от: препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Препоръки се представят само за договорите, които са посочени в списъка. Възложителят си запазва правото да извършва проверки.При несъответствие участникът се отстранява от участие-Продължава в полето "Допълнителна информация"-виж!

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка-икономически най-изгодно предложение. Kласирането да се извърши на база следните показатели: Коф. = К1 + К2 + К3 К1-Размер на предложената цена -Максимална тежест –50 К2-Срок за изпълнение на поръчката-Максимална тежест – 25 К3-Гаранционен срок-Максимална тежест – 25 К4-Срок на отсрочено плащане тежест-25 1. К – Предложена цена Офертите на участниците се оценяват по следната формула: К1 = (най-ниска предложена цена) х 50 ( цена на участника) Където „най -ниска предложена цена” е сумата от предложените стойности за всеки елемент на доставката (крайна цена за изпълнение на доставката), а „цена на участника” е сумата от предложените стойности за всеки елемент на доставката (крайна цена за изпълнение на доставката), посочена в предложението. 2. К2 – Срок за изпълнение на поръчката Офертите на участниците се оценяват по следната формула: К2 = (Срок минимум) х 25, (Срок участник) Където „Срок минимум” е най – краткия предложен срок за изпълнение в календарни дни, а „Срок участник” е предложения от оценявания участник срок за изпълнение в календарни дни. Предложеният срок не може да бъде по-малък от 1 календарен ден и не по – голям от 7 календарни дни! 3. К3 – Гаранционен срок Офертите на участниците се оценяват по следната формула: К3 = (Срок участник) х 25 (Срок максимум) !!! Където „Срок максимум” е най – дългия предложен гаранционен срок в месеци, представляващ сумата от гаранционните срокове за всички продукти от този вид, а „Срок участник” сумата от гаранционните срокове за всички продукти от този вид в месеци, предложени от оценявания участник. *** Участниците не трябва да предлагат гаранционен срок по-кратък от посочения от производителя или надвишаващ същия с повече от 12 месеца. Участник предложил гаранционен срок извън указаните граници, то неговото техническо предложение няма да бъде оценявано и ще бъде отстранен от участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/11/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

!!!Продължение от полето "Изисквания за изпълнение на поръчката"-виж! За „договор с предмет, сходен с предмета на поръчката”, възложителят ще приема договори за: 1.За обособена позиция № 1 – Доставка и монтаж на машини за промишлена употреба. 2.За обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на компютърно оборудване и принадлежности. 3.За обособена позиция № 3 - Доставка и монтаж на електродомакински уреди. 5. Качеството на доставяните стоки се удостоверява с представяне на декларация Образец №4. !.Към декларацията се прилагат сертификати за съответствие на производителя за всеки един от продуктите– същите се представят с подаване на офертата. 6. Предложените гаранционни срокове за всека една от доставяните стоки не може да бъде по- малък от осигурения от производителя или надвишаващ същия с повече от 12 месеца. Качеството на гаранционното обслужване, както и срокът на гаранцията се декларират от участника в декларация Образец №4. !. Удостоверяване на гаранционния срок осигурен от производителя се извършва с прилагане на Гаранционна карта за всеки един продукт предмет на доставката към декларация Образец №4- същите се представят с подаване на офертата. ................................................................................................................................... Допълнителна информация, както и документи, могат да бъдат получени на посочения адрес на Община Благоевград. Публичната покана както и образците на документи са публикувани на адрес www.blgmun.com- профил на купувача. При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към обявените изисквания. Всеки един участник има право да представи само една оферта. Към офертата е необходимо да бъдат приложени и всички изискуеми от Възложителя документи. Офертите ще бъдат отворени на 21.11.2013 г. от 10:30 часа, Зала № 101 в сградата на Общинска администрация - Благоевград.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/11/2013