Версия за печат

BG-С. АНТОН

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА АНТОН, ПЛ. "СЪЕДИНЕНИЕ" №1, За: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА, БЪЛГАРИЯ 2089, С. АНТОН, Тел.: 07186 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2500

Място/места за контакт: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.antonbg.com.

Адрес на профила на купувача: www.antonbg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонтни работи по Четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Антон обект: ІV - 60038 – І -6 - Душанци км.0+000 – 2+500, път SFO 3004 – Петролна база за Държавен резерв, SFO 3005 – ЖП Гара Антон, финансирани от Държавния бюджет за 2013 г. чрез бюджета на Община Антон. Обща стойност е до 48 300 лева с ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ремонтни работи по Четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Антон обект: ІV - 60038 – І -6 - Душанци км.0+000 – 2+500, път SFO 3004 – Петролна база за Държавен резерв, SFO 3005 – ЖП Гара Антон, финансирани от Държавния бюджет за 2013 г. чрез бюджета на Община Антон. Обща стойност е до 48 300 лева с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН

NUTS:

BG41

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Оферта - попълнена и подписана по приложения към настоящата документация; 2. Документ за регистрация (заверено от участника копие) или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 3. Справка „сведения за участника” ; 4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката; 5. Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката; 6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал. 9 от ЗОП - попълва се и се подписва по приложения към настоящата документация 7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП - попълва се и се подписва по приложения към настоящата документация; 8. Декларация по по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП - попълва се и се подписва по приложения към настоящата документация ; 9. Декларация по чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП, във връзка е чл.47, ал.9 от ЗОП - попълва се и се подписва по приложения към настоящата документация ; 10. Декларация по чл. 47, ал. 2, т.1 и 3 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП - попълва се и се подписва по приложения към настоящата документация 11. Декларация по чл. 47, ал. 2, т.2, т. 2а и т. 5 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП - попълва се и се подписва по приложения към настоящата документация ; 12. Сертификат ISO 9001:2008 - „Системи за управление на качеството” (или еквивалентен); 12. Сертификат ISO 14001-2004 система за управление на околната среда 13. Сертификат OHSAS 18001:2007 - „Система за управление на здравето и безопасността при работа” (или еквивалентен); 14. Удостоверение за вписване на участника в Централния професионален регистър на строителя и талон и/или еквивалентен чуждестранен орган - II група, за строежи III категория, съобразно чл.137 от ЗУТ, или еквивалентна такава. 15. Заверено от участника копие от валидна застрахователна полица “Професионална отговорност”, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ. 16. Списък на договорите за осъществяване на дейностите по ремонт и строително-монтажни работи с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 5 години, включително стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение; 17. Списък и данни на екипа от технически лица, които ще управляват изпълнението на поръчката 18. За всеки един от експертите следва да се представят следните документи: - Автобиография;- Диплома, трудова книжка, трудов или друг вид договор, доказващи образователната, професионалната им квалификация и трудов стаж по специалността; Удостоверения, референции и/или препоръки, ако притежава такива, доказващи изпълнението на минималните изисквания към експерта; 19. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 20. Декларация за приемане на условията на поръчката и проекта на договора - попълва се и се подписва по приложения към настоящата документация; 21. Декларация за извършен оглед; 22. Декларация, че е спазено изискването за минимална цена на труда; Информация за общия оборот и оборота от ремонт и строително- монтажни работи за последните три години за последните три години (2010г., 2011г., 2012г.); 23. Копие от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходните три финансови години 2010г., 2011г., 2012г. (с изключение на ново регистрираните кандидати и кандидатите, упражняващи свободна професия), заверени съгласно изискванията на Закона за счетоводството; 24. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 27. Техническото предложението на участника за изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

"Най-ниска цена", като не трябва да бъде по-висока от 48 300 лв. с ДДС

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/11/2013 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документите могат да се изтеглят от официалния сайт на Община Антон - www.antonbg.com Офертите за участие се подават в делеводството на Община Антон в посочения в документацията адрес и срок.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/11/2013