Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Андреана Петрова, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451556, E-mail: Petrova.A@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на оборудване за подмяна в системи за видеонаблюдение на Българската народна банка

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32333000

Описание:

Устройства за видеозапис или видеовъзпроизвеждане


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложение № 1

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

пл. "Княз Александър I" № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът следва да притежава валиден сертификат по система за управление на качеството ISO 9001:2008; 2. Участникът следва да притежава сертификат от производителя на цветните стационарни видеокамери по т. 2 от Приложение № 1, част от оборудването, предмет на поръчката, за съответствие с изискванията на "UVV Kassen" 3. Участникът следва да представи оторизационно писмо от производителя на цифровите записващи устройства по т. 1 от Приложение № 1, част от оборудването, предмет на поръчката (в случай, че участникът е различен от производителя), за възможността за дистанционно наблюдение на устройствата с помощта на софтуерен продукт "Network Client" 4.0 ("Sensormatic Electronics", USA) от няколко работни места едновременно; 4. Участникът следва да бъде оторизиран от производителя/производителите на оборудването по т. 1 и т. 2 от Приложение № 1, предмет на поръчката (в случай, че участникът е различен от производителя), да продава оборудването на територията на Република България; 5. Участникът следва да бъде оторизиран от производителя/производителите на оборудването, предмет на поръчката (в случай, че участникът е различен от производителя), да извършва поддръжка на доставеното оборудване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Обща цена за доставка на оборудването - 60 точки 2. Гаранционен срок на оборудването - 30 точки 3. Срок за доставка на оборудването - 10 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/11/2013 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си: 1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника. 2. Извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 3. Попълнена оферта, съгласно образеца на възложителя. 4. Валиден сертификат по система за управление на качеството ISO 9001:2008; 5. Сертификат от производителя на цветните стационарни видеокамери по т. 2 от Приложение № 1, част от оборудването, предмет на поръчката, за съответствие с изискванията на "UVV Kassen"; 6. Оторизационно писмо от производителя на цифровите записващи устройства по т. 1 от Приложение № 1, част от оборудването, предмет на поръчката (в случай, че участникът е различен от производителя), за възможността за дистанционно наблюдение на устройствата с помощта на софтуерен продукт "Network Client" 4.0 ("Sensormatic Electronics", USA) от няколко работни места едновременно; 7. Оторизационно писмо от производителя/производителите на оборудването по т. 1 и т. 2 от Приложение № 1, предмет на поръчката (в случай, че участникът е различен от производителя), удостоверяващо правото на продажба на оборудването на територията на Република България; 8. Оторизационно писмо от производителя/производителите на оборудването по т. 1 и т. 2 от Приложение № 1, предмет на поръчката (в случай, че участникът е различен от производителя), удостоверяващо правото за извършване на поддръжка на доставеното оборудване. 9. Декларация за приемане на условията на проекта на договор; Всички документи се представят в оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен негов/техен представител. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срок до 15:30 ч. на 04.11.2013 г. на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ. Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване за подмяна в системи за видеонаблюдение на Българската народна банка". Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя до 15:30 часа на 04.11.2013 г. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/11/2013