Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на кисело мляко за работещите при вредни условия във „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора”.Да се доставя кисело краве мляко, отговарящо на националния стандарт за българско кисело мляко (БДС 12:2010), притежаващо нужния сертификат за качество, масленост – 2 %, със срок на годност до 20 календарни дни;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15551310

Описание:

Кисело мляко, натурално


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество на ден - 91 бр.;посочения брой е ориентировъчен и варира, предвид на което ще бъде допълнително уточняван в заявката; Обществената поръчка е с 7 обособени позиции, като участикът има право да участва за една или повече позиции. I-ва обособена позиция с наименование: „Доставка на кисело мляко за работещите при вредни условия в експлоатоционен район Казанлък при „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора – прогнозно количество на ден за обособената позиция - 21 бр.; /доставката да се извърши на адрес: гр. Казанлък, ул. „Свобода” № 1/; ІI-ра обособена позиция с наименование: „Доставка на кисело мляко за работещите при вредни условия в ПСОВ - Казанлък при „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора- прогнозно количество на ден за обособената позиция - 14 бр./доставката да се извърши на адрес: ПСОВ – Казанлък –/с. Овощник/;. III-та обособена позиция с наименование: „Доставка на кисело мляко за работещите при вредни условия в ПСОВ – Павел баня при „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора –прогнозно количество на ден за обособената позиция - 7 бр. /доставката да се извърши на адрес: ПСОВ – Павел баня – /гр. Павел баня/; IV-та обособена позиция с наименование: „Доставка на кисело мляко за работещите при вредни условия в ПС „Ягода” при „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора – прогнозно количество на ден за обособената позиция - 7 бр. /доставката да се извърши на адрес: ПС „Ягода” –/с. Ягода/; V-та обособена позиция с наименование: „Доставка на кисело мляко за работещите при вредни условия в експлоатоционен район Раднево при „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора” – прогнозно количество на ден за обособената позиция – 28 бр. /доставката да се извърши на адрес: гр. Раднево, ул. „23-ти септемри” № 2а/; VI-та обособена позиция с наименование: „Доставка на кисело мляко за работещите при вредни условия за техническа група Гълъбово при „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора”- прогнозно количество на ден за обособената позиция – 7 бр. /доставката да се извърши на адрес: гр. Гълъбово, ул. „Цар Симеон” № 53; VІІ-ма обособена позиция с наименование: „Доставка на кисело мляко за работещите при вредни условия в експлоатоционен район Тополовград при „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора” – прогнозно количество на ден за обособената позиция - 7 бр.; /доставката да се извърши на адрес: гр. Тополовград, ул. „Христо Ботев” № 64/; (Доставките по обособените позиции ще се осъществяват след заявка от касиер-домакините.)

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На горепосочените адреси.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката:1. Киселото мляко да отговаря на „националния стандарт за българското кисело мляко”: БДС 12:2010, масленост – 2 %, със срок на годност до 20 календарни дни; 2.Начин на образуване на цената: Цената е в български лева и се формира като обща сума от цената на всички кисели млека за работещите при вредни условия в Дружеството; 3. Срок на действие на договора - дванадесет месеца от датата на сключване на договорите; 4.Срок за изпълнение на доставката, след получаване на заявката - 1 /един/ работен ден. 5.Начин на плащане: По банков път, отложено плащане 30 календарни дни, след издаване на фактура, в която да бъдат посочени №, дата и предмет на договора. Фактура се издава за всеки обект / по съответната обособена позиция/, до който се доставя киселото мляко, минимум на 15 календарни дни. 6.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Кратко представяне на фирмата. - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Предлагана цена, в лева без ДДС, подпечатана и подписана от представляващия дружеството. - Сертификат за качество на продукта. - Срок за изпълнение на доставката, след получена заявка. - Срок на валидност на офертата- 90 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/11/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документи, сертификати и др., които не са на български език се представят преведени. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Всички копия на документи в офертата и тези представени при сключване на договора, следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/11/2013