Версия за печат

BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Балчик, пл. ,,21-ви септември" - 6, За: Милен Йорданов - ст. юрисконсулт, Република България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036, E-mail: mayor@balchik.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационния зимен сезон 2013/2014 година, разпределена на територията на Община Балчик и обособена по позиции”, както следва: • позиция №1, гр. Балчик с общо 9.8 км. – разклон промишлена зона- Балчик – 1.1 км.; от път ІV 90017 – Тузлата - 2.5 км ; от околовръсното / кръгово при бензиностанция “ЛАФИ” до пристанище Балчик -6.2 км. • позиция №2, с. Гурково - от с. Гурково – с.Тригорци до граница на община Каварна - 8.9 км. • позиция №3, с. Гурково- от с.Царичино - край с.Гурково до границата на общ. Каварна и разклон с. Брястово – 12.4 км. • позиция №4, с. Соколово - от кръстовище Албена – Балчик до СБА границата с община Каварна - 16.4 км. • позиция №5, с. Оброчище с общо 6.2 км - от разклон на с. Рогачево до с. Рогачево 1.8 км.; от разклон с. Кранево до международен пионерски лагер- 2.1 км.; от разклон с. Кранево до пътя с.Оброчище , граница общ. Аксаково- 2.3 км. • позиция №6, с. Храброво с общо 10.7 км- от границата на община Добрич- Селска до с. Стражица - 10.1 км. ; от разклона с. Ляхово до с. Ляхово- 0.6 км. • позиция №7, с. Стражица- от разклона с. Стражица - с. Стражица- Кулака – гр. Балчик - 8.5 км. • позиция № 8, с. Сенокос с общо 18.6 км- разклона от с. Безводица до с. Безводица - 1.6 км.; разклона от с. Дъбрава до с. Дъбрава- 6 км; с. Сенокос- Карвуна- Храброво- 11км. • позиция №9 с. Дропла общо с 15.4 км- от разклона на с. Змеево до с. Змеево -1.5 км; разклона за ДЗС-Кремена до ДЗС-Кремена- 1.2 км ; с.Сенокос – Пряспа- Дропла- граница с община Тошево- 12.7 км.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

На територията на община Балчик., с обхват посочените общински пътища с дължина на общинската пътна мрежа -106.9 км, като всеки посочен район представлява обособена позиция.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общинска пътна мрежа на територията на Община Балчик, разпределена и обособена по позиции.

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Качествено и при спазване на техническите правила и мормативи за зимно поддържане на пътищата, присъщи за този вид дейност. Да бъдат спазени условията за нормална експлоатация на поддържаната пътна мрежа при зимни условия. За позиция № 6 да се има предвид, че не е в наличност закупено гребло, с оглед на което участниците следва да представят освен декларация за налична техника и декларация за наличието на гребло, което е критерий за допустимост на офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/10/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на посочения интернет адрес на Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/10/2013