Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: Иванка Кондова-Кръстева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е избор на външни експерти от фармацевтичния бизнес (консултанти и обучители) за изпълнение на дейности по проект „Актуализиране и апробиране на учебните планове и програми на Факултета по фармация при Медицински университет – Варна в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда“. Поръчката се осъществява с финансиране от Европейския социален фонд по схема BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов”-Варна е бенефициент по Договор № BG051PO001-3.1.07-046/18.05.2013 г. Поръчката е разделена на 12 обособени позиции както следва: 1. Обособена позиция № 1 – Консултант по професионално направление „Биологически науки” 2. Обособена позиция № 2 – Консултант по професионално направление „Химически науки” 3. Обособена позиция № 3 – Консултант по професионално направление „Информатика и компютърни науки” 4. Обособена позиция № 4 – Консултант по професионално направление „Фармация” 5. Обособена позиция № 5 – Консултант по професионално направление „Медицина” 6. Обособена позиция № 6 – Консултант по професионално направление „Здравни грижи” 7. Обособена позиция № 7 – Обучител по професионално направление „Биологически науки” 8. Обособена позиция № 8 – Обучител по професионално направление „Химически науки” 9. Обособена позиция № 9 – Обучител по професионално направление „Информатика и компютърни науки” 10. Обособена позиция № 10 – Обучител по професионално направление „Фармация” 11. Обособена позиция № 11 – Обучител по професионално направление „Медицина” 12. Обособена позиция № 12 – Обучител по професионално направление „Здравни грижи” Всеки участник може да подаде оферта за една позиция. Не се допуска представянето на различни варианти.Договор за възлагане ще се сключи за всяка една от позициите по отделно.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80320000

Описание:

Услуги на висшето медицинско образование


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция № 1 - Консултант по професионално направление „Биологически науки”-Продължителност на работа: 240 часа;Максимално допустима стойност - 4 130,40 лева. Обособена позиция № 2 - Консултант по професионално направление „Химически науки”-Продължителност на работа: 240 часа; Максимално допустима стойност - 4 130,40 лева. Обособена позиция № 3 - Консултант по професионално направление „Информатика и компютърни науки”-Продължителност на работа: 240 часа;Максимално допустима стойност - 4 130,40 лева. Обособена позиция № 4 - Консултант по професионално направление „Фармация”-Продължителност на работа: 240 часа; Максимално допустима стойност - 4 130,40 лева. Обособена позиция № 5 - Консултант по професионално направление „Медицина”-Продължителност на работа: 240 часа; Максимално допустима стойност - 4 130,40 лева. Обособена позиция № 6 - Консултант по професионално направление „Здравни грижи”-Продължителност на работа: 240 часа; Максимално допустима стойност - 4 130,40 лева. Обособена позиция № 7 - Обучител по професионално направление „Биологически науки”-Продължителност на работа: 360 часа; Максимално допустима стойност – 6 195,60 лева. Обособена позиция № 8 - Обучител по професионално направление „Химически науки”-Продължителност на работа: 360 часа; Максимално допустима стойност – 6 195,60 лева. Обособена позиция № 9 - Обучител по професионално направление „Информатика и компютърни науки”-Продължителност на работа: 360 часа;Максимално допустима стойност – 6 195,60 лева. Обособена позиция № 10 - Обучител по професионално направление „Фармация”-Продължителност на работа: 360 часа; Максимално допустима стойност – 6 195,60 лева. Обособена позиция № 11 - Обучител по професионално направление „Медицина”-Продължителност на работа: 360 часа; Максимално допустима стойност – 6 195,60 лева. Обособена позиция № 12 - Обучител по професионално направление „Здравни грижи”-Продължителност на работа: 360 часа; Максимално допустима стойност – 6 195,60 лева.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

61956 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката ще се сформира работна група от дванадесет експерта от академичния състав на МУ-Варна, студенти по фармация и опитни специалисти от бизнеса (действащи фармацевти-членове на Българския фармацевтичен съюз, собственици или служители на аптеки и фармацевтични компании, медицински представители в складови бази на търговци на едро и др. работодатели) с цел изработването на постоянно действаща „Система от критерии за анализ и оценка на образователните потребности на бизнес средата във фармацията” за установяване и изпреварващо предвиждане на изискванията на пазара на труда за използването на нови технологии и иновационни научни модели, като основа за последващите актуализиране и апробиране на учебните планове и програми. Въз основа на изработената Система от критерии, сформираната работна група ще изготви два броя анкети за работодатели и завършили магистър-фармацевти, относно съответствието на подготовката на студентите с изискванията на бизнеса. Предвижда се изготвянето на двете анкети да е по време на двудневна кръгла маса във Варна с участието на преподаватели, студенти и представители на бизнеса, посветена на качеството на подготовката на магистър-фармацевти в съответствие с изискванията на пазара на труда. Шестте експерта от бизнеса, които са избрани по обособени позиции от № 1 до № 6 включително "консултанти", ще бъдат разпределени съобразно релевантния им опит и ще участват активно в изготвянето на SWOT-анализ чрез съвместна двудневна работна среща и последващ контакт по електронен път с експертите от академичния състав на МУ-Варна. Предвижда се дванадесетте експерта от академичния състав на МУ-Варна и дванадесетте експерта (обучители и консултанти) от бизнеса да актуализират учебните планове и програми на поне 20 задължителни и избираеми дисциплини съобразно потребностите на фармацевтичния бизнес, изискванията на пазара на труда и водещите тенденции във фармацевтичното образование с цел създаването на образователен продукт, ориентиран към практиката, вкл. и чрез изготвяне на 2 нови учебни програми по избираеми дисциплини. Предвижда се дванадесетте експерта от академичния състав на МУ-Варна и шестте експерта-обучители от бизнеса (действащи фармацевти, собственици и служители на аптеки, медицински представители в складови бази на търговци на едро и др. работодатели) да апробират в академична среда и с участието на целевата група актуализираните учебни планове и програми на поне 10 задължителни и избираеми дисциплини и поне една нова учебна програма по избираема дисциплина. Срок за изпълнение дейностите предмет на поръчката: за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 – 12 (дванадесет) месеца, за обособени позиции № 7, 8, 9, 10, 11 и 12 - 18 (осемнадесет) месеца. Изисквания към участниците: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Изисквания към участниците за всички обособени позиции: 1. Да притежават ОКС "Магистър" по фармация или ОНС "Доктор" с шифър на научната специалност от област на висше образование 7. "Здравеопазване и спорт"; 2. да имат минимум 4 години релевантен опит.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател 1 - “Предложена цена”, с максимален брой точки – 80 и относително тегло в комплексната оценка – 0,80. Показател 2 - “Професионален опит”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в комплексната оценка – 0,10. Показател 3 – “Представена възможност за посещение при работодател от служители и студенти на Възложителя”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло - 0,10. Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата: КО = П 1 + П 2+ П 3 Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/10/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (ЗТР) или копие от документ за регистрация, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице, а за чуждестранни физически лица–и официален превод на документа за самоличност. Чуждестранните лица представят документ за регистрация съобразно националното си законодателство в официален превод на български език. „Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 2.Попълнена оферта по образец; 3.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя – изготвя се от Участника, съобразно заложените от Възложителя изисквания за изпълнение предмета на поръчката. В предложението участникът следва да посочи вижданията си и подхода при изпълнение на поръката. 4.Ценова оферта по образец; 5. Документи, доказващи възможности и квалификацията на кандидата: 5.1. Автобиография (по европейски образец); 5.2. Копие от диплома за завършено образование, заверено вярно с оригинал; 5.3. Копия от сертификати за професионална квалификация (ако е приложимо), заверени вярно с оригинал; 5.4. Копия от служебни бележки (ако е приложимо), заверени вярно с оригинал; 5.5. Копия от трудови и граждански договори (ако е приложимо), заверени вярно с оригинал; 5.6. Копия от други документи, доказващи опит и квалификация, заверени вярно с оригинал. 6. Декларации по приложените към документацията образци за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП (Приложения № № 4, 5 и 6) – оригинал. Възложителят може да отстрани от участие участник, за когото са налице обстоятелствата посочени в чл.47, ал.2, т.1 и т.3 от ЗОП. 7.Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника/– оригинал или нотариално заверено копие. 8. Писмено съгласие от работодател за осигуряване на възможност за посещение на служители и студенти на Възложителя по месторабота на участника (ако е приложимо). 9.Списък на документите, съдържащи се в офертата – подписан и подпечатан от участника. Поканата, описанието,образец на оферта, образец на ценовата оферта, образци на декларации, проекто-договора и методиката за оценка на офертите са публикувани на посочения в раздел І "адрес на профила на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, № на обособената позиция, за която се участва, име, адрес и телефон на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 423 до 17:00 часа на 30.10.2013 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от класирането на офертите на интернет адреса на Възложителя посочен в раздел І.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/10/2013