Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на експлоатационната дейност на "В и К" ЕООД, гр. Стара Загора и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”- провеждане на разговори между приблизително 850 абоната в корпоративна група; пренос на данни „DATA” приблизително 100 абоната, като услугата следва да се предоставя съгласно изброените по-долу изисквания: Всеки участник трябва: 1.1.Да предостави на Възложителя абонаментни SIM-карти, за включване към своята мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, след заявка, по видове абонаментни планове, зададени от Възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните абонати в Корпоративната група, за срока на договора. 1.2.Да включи в една корпоративната група всички предоставени абонаменти (SIM-карти) и разговорите между абонатите в корпоративната група да са безплатни и без лимит. 1.3.Да предоставя, по необходимост на Възложителя допълнителни SIM-карти, със срок на действие, съответстващ на сключения договор. 1.4.Да предоставя възможност за смяна на тарифните планове според необходимостта на Възложителя. 1.5.Да предостави възможност за включване към корпоративната група по т. 1.1 на посочени от Възложителя служители, притежаващи лични SIM-карти, като разходите бъдат за тяхна сметка. 1.6.По указания на Възложителя да извършва ограничения на възможностите за избиране на направления от абонатите на корпоративната група. 1.7.За по-добра отчетност и контрол желаем да получаваме или ползваме подробна справка за проведените от всеки телефонен номер месечни разговори, съдържаща дата, час, продължителност, търсен номер и стойност на разговора. Да е възможен трансфер на данните в различни формати ( или поне в XLS). 1.8.По указание на Възложителя да активира и деактивира услугата Роуминг за определени абонати. 1.9.Да се издава дубликат на открадната или загубена карта. 1.10.Да предоставя услугата „мобилен интернет” на подадени от Възложителя номера. Срокът на изпълнение на поръчката е 12 месеца.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32252000

Описание:

Телефони тип GSM


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Приблизително 850 абоната в корпоративна група; пренос на данни „DATA” приблизително 100 абоната; Посоченият брой е ориентировъчен с възможност за увеличаване и намаляване на броя в рамките на 10% на абонатите от групата по искане на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на дейност на „ВиК” ЕООД, гр. Ст. Загора, включваща следните общини: Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково, Николаево, Чирпан, Братя Даскалови, Раднево, Опан, Гълъбово и Тополовград.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците да притежават: валидна индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS, издадена от КРС (в цялост); покритие на електронната си мобилна мрежа по стандарт GSM и UMTS над 96% по територия и по население на страната; сертификат за внедрена от участника система ISO 9001:2008 сертификат, за внедрена от участника система за информационна сигурност ISO 27001:2005; сертификат за внедрена от участника система за управление на информационни услуги ISO 20000-1:2011 2.Начин и срок на плащане – по банков път, в лева. Отложено плащане - 30 календарни дни, след издаване на фактура, като на фактурата е необходимо да бъдат изписани номер, дата и предмет на договора. 3.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - копие на актуално състояние; - копие от валидна индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS, издадена от КРС (в цялост). - оригинал или копия на Удостоверения от КРС издадени на участника не по-рано от шест месеца от датата на подаване на офертата, за да се докаже, че притежава покритие на електронната си мобилна мрежа по стандарт GSM и UMTS над 96% по територия и по население на страната. - сертификат за внедрена от участника система ISO 9001:2008 /оригинал или копие/; -сертификат, за внедрена от участника система за информационна сигурност ISO 27001:2005 /оригинал или копие/; -сертификат за внедрена от участника система за управление на информационни услуги ISO 20000-1:2011 /оригинал или копие/; - предлагана цена – в лева без ДДС, подписана и подпечатана от представляващия дружеството. К1 - Цена за месечна абонаментна такса; К2 - Цена на минута разговор след изчерпване на безплатните минути (средно-аритметична цена на минута – към всички национални мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи); К3 - Брой включени минути за национални разговори извън групата към мобилната мрежа на оператора; К4 - Брой включени минути за разговори в корпоративната група; К5 - Цена за един sms (средно-аритметична стойност по направления); К6- Цена за месечна абонаментна такса за карта за пренос за данни с включени 25 МБ в пакет; К7 - Цена за мегабайт след изчерпване на мегабайтите включени в пакета на карта за пренос за данни; К8 - Цена на минута международни разговори (Средно-аритметична стойност образувана между цените на минута за международни разговори към Зона 1, Зона 2 и Зона 3; Т1 – Процент отстъпка при закупуване на нови мобилни устройства; T2 - Фиксирана от участника сума в лева в рамките, на която „В и К” ЕООД Стара Загора може безплатно да придобие определен брой апарати; T3 – Покритие по територия на РБ на мрежите на кандидатите към 31.12.2012г. T4 – Покритие по население на РБ на мрежите на кандидатите към 31.12. 2012г. T5 -други предложения; Като други предложения се разглеждат: - предоставяне на услугата „мобилен интернет” на подадени от Възложителя номера, при преференциални ценови условия; - предоставяне на услугата Роуминг, при преференциални ценови условия; - работниците и служителете на дружеството, да имат право да закупуват лични SIM-карти, за своите и нуждите на своето семейство, при преференциални ценови условия; - други преференциални предложения към работниците и служители на дружеството по преценка на участниците. - web базирано приложение за безплатно ползване от Възложителя за срока на договора, осигуряващо on-line информация и менажиране на услугите, ползвани от Възложителя в реално време като – роуминг, voice-mail, data-пакет, кредитен лимит, СИМ статус, вътрешно-фирмени лимити и др.; -срок на отложено плащане -30 календарни дни, след издаване на фактура, като на фактурата е необходимо да бъдат изписани номер, дата и предмет на договора. -срок на валидност на офертите – 90 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Виж Приложение №1-3стр., което може да бъде получено на горепосочения интернет адрес в раздел " Профил на купувача", опция "Публични покани".

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/11/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документи, сертификати и др., които не са на български език се представят преведени. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. Място и срок за получаване на офертите - Във „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора, ЦУ, ул. „Христо Ботев” №62, стая № 15, отдел „ Маркетинг и ОП”, тел.: 042/601-476 на 05.11.2013 г., до 12:00 часа. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Всички копия на документи в офертата и тези представени при сключване на договора, следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/11/2013