BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул."Симеон Велики" №33, За: По отношение на поръчката- Р.Павлов – Секретар на Община Силистра, тел. 086 816 241; По отношение на процедурата - Ирина Николова, тел. 086 816260, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Дирекция "Правна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.silistra.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на въглища и брикети за нуждите на Община Силистра по населени места, указани в Техническа спецификация на Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09111000, 09111100, 09111220

Описание:

Въглища и горива на базата на въглища
Въглища
Брикети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на: 1. Брикети – 39 (Тридесет и девет) тона. 2. Въглища – 41 (Четиридесет и един) тона. Съответните количества брикети и въглища ще се доставят до съответните населени места, посочени в Техническа спецификация на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. В настоящата обществена поръчка, може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата покана и приложенията към нея 2. Всички участници, следва да отговарят на изискванията по чл. 47 ал.1, т.1 и ал. 5 от ЗОП. Не може да участва в обществената поръчка и се отстранява участник, който: 2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 2.1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 2.1.2. подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 2.1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 2.1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 2.1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс. 2.2. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП е свързано лице по смисъла на §1, т.1,т.23а от Допълнителната разпоредба на ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2.3. който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 3. Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2.1 – т.2.3 се прилагат и за подизпълнителите. 4. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 5. При подаване на офертата участниците декларират липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП. 6. При подписване на договор за изпълнение на обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. 7. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на обществената поръчка да уведомят възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по т. 8.2 в 7-дневен срок от настъпването им.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/10/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Специфични изисквания: Участникът следва да има регистрация, съгласно чл.57б, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/10/2013