Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална агенция за приходите, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52, За: Здравко Ангелов, гл.специалист в отдел АО, дирекция "Логистика", Република България 1000, София, Тел.: 02 98593566, E-mail: z.angelov@nra.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Логистика", ЦУ на НАП, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nap.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=207.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката включва абонаментно поддържане на програмни продукти ХКС "Рецепция", ККС "Ресторант", "Рецептурник", "Стоково стопанство”, инсталирани в УЦ на НАП Боровец за срок от 12 месеца, с начална дата на изпълнение не по-рано от 01.01.2014г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72250000

Описание:

Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Абонаментно поддържане на програмни продукти ХКС "Рецепция", ККС "Ресторант", "Рецептурник", "Стоково стопанство”, инсталирани в УЦ на НАП Боровец

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Учебен център на НАП „Боровец”

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Минимални изисквания за технически възможности: Да притежава авторски права или оторизация за поддръжка на следните продукти, собственост на „ЕЛТУР 95” ООД: • Хотелска компютърна система „Рецепция” с модул за отдалечен достъп и резервации през интернет; • Компютърна система „B.A.R.B.Q.”; • Компютърна система „Складов организатор”. За доказване на посоченото изискване, участникът следва да представи документи (декларация или договор за авторски права), доказващи авторско право върху програмните продукти и/или доказателства за преотстъпване на авторски права и/или оторизация за извършване на поддържка на програмните продукти. Предложение от участник, което не покрива горепосоченото минимално изискване, определено от възложителя, няма да бъде разглеждано. 2. Изисквания към изпълнението: 2.1 Срок за абонаментното поддържане на софтуера: 12 (дванадесет) месеца, с начална дата на изпълнение не по-рано от 01.01.2014г., в случай че договорът се подпише с по-ранна дата. 2.2 В срока на абонаментното поддържане на софтуера участникът, избран за изпълнител, поема задължението да: • Актуализира периодично програмното осигуряване на системите с последните усъвършенствани версии, без това да доведе до промяна на съществуващата функционалност. • Консултира и оказва помощ при възникнали специфични ситуации от експлоатацията на системите: анализ на извършвани некоректни действия със системите от персонала, разкриване на нови звена, промяна на технологията на работа и необходимост от преконфигуриране и др. • Тества периодично целостта и обвръзката на информационната база на системите за осигуряване на надеждна и точна работа. • Генерира допълнителни справки по желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. • Оказва помощ при обучаване на нови служители. • Оказва помощ при диагностициране и локализиране на възникнали повреди в: програмен продукт, технически средства, операционна система, неправилна работа. • Оказва консултантска помощ по разширяване на съществуващите системи и връзки с други програмни продукти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/10/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оценката на офертите ще се извършва по критерия "най-ниска" цена без включен ДДС. Предложената от участника цена следва да включва всички разходи по изпълнението. Посочената в раздел III. стойност на поръчката, в размер на 2 400лв. без ДДС е максимално допустима за изпълнението. НАП предоставя достъп по електронен път до Приложение към поканата, съдържащо пълното описание на предмета на поръчката, изискванията към участниците и изисквания към изпълнението, условия за подаване на оферта и сключване на договор, което може да бъде намерено на интернет адреса на възложителя: http://www.nap.bg, раздел "За НАП", "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/10/2013