Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална агенция за приходите, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52, За: Николай Дерилов – нач.отдел ОР в дирекция УЧР в ЦУ на НАП, Република България 1000, София, Тел.: 02 98593315, E-mail: n.derilov@nra.bg

Място/места за контакт: Дирекция УЧР, ЦУ на НАП, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nap.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/page?id=304.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата поръчката се реализира в изпълнение на Дейност 1 „Провеждане на обществени поръчки с цел избор на изпълнител при спазване на принципите, условията и реда за възлагането им, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки“ от Договор № ЦА 12-22-46/01.07.2013 г., сключен между Националната агенция за приходите и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Осигуряване и гарантиране на средата за развитие на служителите в НАП чрез кариерно развитие, кариерно консултиране и подготовка на вътрешни оценители за Център за оценка и развитие”. Предмет на поръчката: „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № ЦА-12-22-46/01.07.2013 г., сключен между Националната агенция за приходите и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект: „Осигуряване и гарантиране на средата за развитие на служителите в НАП чрез кариерно развитие, кариерно консултиране и подготовка на вътрешни оценители за Център за оценка и развитие” Изпълнението на поръчката ще бъде реализирано чрез три обособени позиции: • Обособена позиция № 1 „Организиране и провеждане на обучение по кариерно развитие за повишаване на знанията, уменията и повишаване на потенциала на служителите в НАП”; • Обособена позиция № 2 „Организиране и провеждане на обучение за развитие на капацитет за кариерно консултиране“; • Обособена позиция № 3 „Организиране и провеждане на обучение за изграждане на капацитет от вътрешни оценители в ЦОР. Участниците имат право да подават оферти по една или повече обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80511000

Описание:

Услуги по обучение на персонала


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция 1: Организирано и проведено обучение с продължителност 2 дни, 16 академични часа за 40 участника, разделени на 2 групи по 20 човека; Разработени и предоставени пакети с учебни материали за всеки участник в обучението; Разработен и представен доклад за резултатите от проведеното обучение; Удостоверение за участие в обучението за всеки служител; Програмата за обучение следва да включва следните основни въпроси: Теории за кариерното развитие. Кариерно развитие в структурите на държавната администрация. Система за кариерно развитие. Развитие по хоризонтала и вертикала. Място и роля на ръководителите в процеса по кариерно развитие. Умения за процеса на подпомагане. Обособена позиция 2: Организирано и проведено обучение от два модула (4+3 дни), 56 академични часа за 20 служителя на експертни позиции; Разработени и предоставени пакети с учебни материали за всеки участник в обучението; Разработен и представен доклад за резултатите от проведеното обучение; Международнo признат сертификат за кариерен консултант за всеки служител. Учебната програма трябва да съдържа следните теми: Кариерно развитие – теория и информация; Комуникационни умения и процес на подпомагане; Изготвяне на оценка в процеса по кариерно консултиране; Процесът на обучение и програмите за кариерно развитие; Определяне на цели и изготвяне на план за действие; Пазар на труда – информация и източници; Етични въпроси в кариерното консултиране. Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на обучение с продължителност 3 дни, 24 академични часа за 40 участника, разделени на 2 групи по 20 човека; Изготвени и раздадени материали на всеки от участниците в обученията. Доклад за резултатите от проведените обучения; Сертификат за оценител в център за оценка и развитие за всеки служител. Учебната програма трябва да съдържа следните теми: Същност на Център за оценка и развитие /ЦОР/; Участници и заинтересовани страни в ЦОР; Матрица на компетентностите; Използвани подходи и инструментариум за ЦОР; Умения за успешно провеждане на ЦОР; Симулация на ЦОР; Интегриране на резултатите и даване на обратна връзка. Предложените от участниците цени за изпълнение на поръчката трябва да са съобразени с финансовия ресурс, който Възложителят може да осигури, а именно да не надвишават размера на допустимите разходи по проектa „Осигуряване и гарантиране на средата за развитие на служителите в НАП чрез кариерно развитие, кариерно консултиране и подготовка на вътрешни оценители за Център за оценка и развитие”. Максимално допустимата обща стойност за изпълнение на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, е до 55 000 лв. без ДДС, съответно 66 000 лв. с включен ДДС, формирана на база на следните цени по обособени позиции: По Обособена позиция 1 – 13 333, 33 лв. без ДДС, съответно 16 000 лв. с ДДС; По Обособена позиция 2 – 16 666, 67 лв. без ДДС, съответно 20 000 лв. с ДДС; По Обособена позиция 3 – 25 000 лв. без ДДС, съответно 30 000 лв. с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на РБългария. Конкретното място на изпълнение се предлага от изпълнителя.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участника и екипа му по всяка една от обособените позиции: При изпълнението на дейностите и постигането на резултатите участникът следва да формира екип от поне 3-ма експерти, с възможност да привлече допълнителни експерти със специфичен опит в съответните области след одобрение на Възложителя. Предложените експерти трябва да отговарят на минималните изисквания на възложителя за образовние, квалификация и опит, посочени в Приложение 2 към публичната покана, публикувано в "Профила на купувача" на външната страница на Въложителя, посочена в раздел I. от настоящата покана. В екипа на участника трябва да има минимум двама обучаващи /лектори. Екипът следва да включва следните експерти: Ръководител на проекта, Експерт/и по обучение на кариерни консултанти, Координатор по обучение. За доказване на поставените минимални изисквания, по всяка обособена позиция следва да бъдат представени, както следва: • подписан от участника списък на членовете на екипа - списъкът следва да съдържа: имената на лицата; ролята в екипа/обученията, които ще проведат; информация за вида на правоотношението на лицето с участника/член на обединение (трудово, гражданско). • професионална автобиография на всеки един член на екипа, подписана от лицето. С оглед преценка на съответствието с минималните изисквания на възложителя на посочените в списъка лица, в приложените автобиографии, е необходимо да бъдат посочени като минимум следните данни: o Описание на професионалния опит, съобразно изискванията на възложителя; o Участие в изпълнението на предходни проекти/обучения/семинари, като за всеки се посочва: предмет и тема на проекта/обучението/семинара и възложител/организатор; общ период на изпълнение на проекта/обучението/семинара; роля и основни дейности на лицето (обучаващия) в проекта/обучението/семинара; • заверени копия на документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на включените в списъка лица, в т.ч. дипломи за завършено образование и приложенията към тях, удостоверения, сертификати и т.н./ В случай, че между посоченото в списъка лице и участника/член на обединение не е налице действащо трудово правоотношение, следва да бъде приложена собственоръчно подписана от лицето декларация, че същото ще е на разположение на участника/член на обединението за целия период на изпълнение на поръчката (чл.51а от ЗОП). Срок за изпълнение на поръчката: Предвидените в предмета навсяка обособена позиция обучения следва да бъдат проведени и отчетени в рамките на периода от сключване на договора с избрания изпълнител по всяка обособена позиция до 11-я месец от изпълнението на Договор № ЦА-12-22-46/01.07.2013 г., сключен с УО на ОПАК за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнението на проект: „Осигуряване и гарантиране на средата за развитие на служителите в НАП чрез кариерно развитие, кариерно консултиране и подготовка на вътрешни оценители за Център за оценка и развитие”. Обучението се провежда по график, представен от Изпълнителя в срок до две седмици след подписване на договора и одобрен от Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/10/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите трябва да съдържат следната информация: • данни за лицето, което прави предложението (ЕИК - единен идентификационен код, съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър – ако е юридическо лице; данни по документ за самоличност – ако е физическо лице), включително наличие на регистрация по ЗДДС, и координати за връзка, телефон, факс, адрес, представляващ и координатор за изпълнението; • предложение за изпълнение на предмета на поръчката/обособената позиция, отговарящо на изискванията на описанието на предмета на поръчката/обособената позиция; • ценово предложение, съобразено с изискванията на възложителя за максимално допустима стойност за изпълнение на поръчката с и без ДДС. • Срок на валидност на офертата – 90 дни от датата на подаване на предложението; • декларация за конфликт на интереси (съгласно приложения образец); • декларация за липса на обстоятелствата чл.93, ал.1, б. „е”, чл.94, б. „б” и чл.96, б. „а”от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (съгласно приложения образец); Оценката на офертите по всяка обособена позиция ще се извършва по критерия "най-ниска цена". Предложената от участника цена следва да включва всички разходи по изпълнението. НАП предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата, съдържащи пълното описание на предмета на поръчката, изискванията към участниците и изисквания към изпълнението, условия за подаване на оферта и условията за сключване на договор, които могат да бъдат намерени на интернет адреса на възложителя: http://www.nap.bg, раздел "За НАП", "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/10/2013