BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свиленград, бул."България" 32, За: Грозденка Дюлгерова; Янка Грудева, Република България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74309; 0379 74308, E-mail: yanka73@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация-стая 308; 309

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на Общинска администрация Свиленград и ВРБК – Дейност „ЦДГ, ДЯ и ЗК”, „Общинско предприятие благоустрояване и озеленяване” и Дейност „Социални услуги” включващо: „Сключване на застраховка „каско” и „злополука на местата” на автомобилите; „Сключване на застраховка „гражданска отговорност на автомобилистите” за автомобилите”; „Имуществено застраховане на сградите които са публична държавна собственост и съоръжения общинска собственост”; „Сключване на застраховка „злополука” на служителите”; „Сключване на застраховка „Оборудване в т.ч. на електротехника и компютърна техника»

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

”Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на Общинска администрация Свиленград и ВРБК – Дейност „ЦДГ, ДЯ и ЗК”, „Общинско предприятие благоустрояване и озеленяване” и Дейност „Социални услуги” включващо: „Сключване на застраховка „каско” и „злополука на местата” на автомобилите; „Сключване на застраховка „гражданска отговорност на автомобилистите” за автомобилите”; „Имуществено застраховане на сградите които са публична държавна собственост и съоръжения общинска собственост”; „Сключване на застраховка „злополука” на служителите”; „Сключване на застраховка „Оборудване в т.ч. на електротехника и компютърна техника».Количеството и обема са подробно описани в документацията за участие, качена на сайта на Община Свиленград: www.svilengrad.bg

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

63000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.„СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА „КАСКО” И „ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА” НА АВТОМОБИЛИТЕ – приложение № 1 В обхвата на първа група се включва сключване на застраховка „КАСКО”, „Злополука на местата“ моторни превозни средства по списък (Приложение 1), определени по вид. 2: „СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ” ЗА АВТОМОБИЛИТЕ ”- приложение № 2 В обхвата на група 2 се включва сключване на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на моторни превозни средства по списък (Приложение 2), определени по вид. 3: „ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА СГРАДИТЕ КОИТО СА ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”- приложение № 3 В обхвата на група 3 се включва имуществено застраховане на сгради, публична държавна собственост, и съоръжения и оборудване в тях както и съоръжения общинска собственост съгласно списък (Приложение 3). 4: „СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА” НА СЛУЖИТЕЛИТЕ” приложение № 4 В обхвата на група 4 се включва сключване на застраховка „Злополука” на служителите по списък (Приложение 4) за сметка на работодателя, съгласно чл. 52 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 76/20.09.2005 г.) и Наредбата за задължително застраховане на работници и служители за риска „трудова злополука (ДВ бр.15/17.02.2006 г.). В обхвата на група 4 се включва сключване на застраховка „Злополука” на служители от ОбАдм и ВРБК, по списък (Приложение 4) за сметка на работодателя, съгласно чл. 52 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 76/20.09.2005 г.) и Наредбата за задължително застраховане на работници и служители за риска „трудова злополука (ДВ бр.15/17.02.2006 г.). Забележка: Приложение № 4 не съдържа поименно изброяване на конкретните служители от ОбАдм и ВРБК, а съдържа наименование на длъжността на съответния служител. Възложителят ще предостави информация на изпълнителя за размерът на месечната брутна работна заплата на служителите които ще бъдат застраховани, необходима във връзка с чл. 8 от Наредбата за задължително застраховане на работници и служители за риска "трудова злополука". Възложителят ще представи пълен списък, включващ имената на служителите, фигуриращи под съответния номер в Приложение 4 на участника, с който ще сключи договор. 5: „СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА „ОБОРУДВАНЕ В Т.Ч. НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА” – приложение № 5 В обхвата на група 5 се включва сключване на застраховка оборудване в т.ч. на електротехника и компютърна техника

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/10/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълен електронен достъп до указанията и приложенията за участие може да бъде намерен на елекронната страница на Община Свиленград на адрес:www.svilengrad.bg раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/10/2013