Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, ул. "Хемус", №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: "Водоснабдяване и канализация - Свищов"ЕАД"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е: "Застраховка "Живот", на работещите във "ВиК - Свищов" ЕАД"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на поръчката е : „Застраховка „Живот”, на работещите във „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД” Предметът на поръчката предвижда застраховане на лицата, работещи във „ВиК – Свищов” ЕАД гр. Свищов, чрез сключване на Застраховка „Живот”на 89 (осемдесет и девет) лица работещи в дружеството до 60.00 лв. месечна вноска, според финансовата възможност на Възложителя за едно лице. Възложителят не се обвързва с ежемесечно внасяне по застраховката. Застраховката „Живот” трябва да е групова за доживяване на определен срок, с възможност за получаване на застрахователната сума във вид на рента. Отчитането на застраховка „Живот” ще се извършва чрез издаване на групова застрахователна полица. Общата стойност по застрахователната полица ще се изплати /еднократно или на вноски/ от Възложителя на Изпълнителя, съгласно ценовата му оферта. Възложителят си запазва правото да сключва анекс към застрахователната полица за корекция на работещите /новопостъпили или напуснали/ в системата на „В и К – Свищов” ЕАД. Изпълнението на услугата е за срок – една календарна година, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка (съответно датата на застрахователната полица).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците да отговарят на изисквнията на Възложителя подробно описани в указанията за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, които могат да бъдат изтеглени от интернетадрес: http://vik.svishtov.com/?pg=orders ; 2.Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти. 3. Офертата трябва да судуржа: 3.1. Данни за Участника, който подава офертата; 3.2. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 3.3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато Участника е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато Участника е физическо лице; 3.4. Копие от валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност по Кодекса на застраховането, издаден от Националния съвет по застраховане, придружен от документ за платена такса; 3.5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец; 3.6 Ценово предложение –по образец; 3.7 Сведения за участника - по образц; Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф „Вярно с оригинала”, с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват Участника, съгласно представените документи за регистрация. Офертата се попълва на български език на компютър, пишеща машина или на ръка, без задрасквания и поправки. Документите и данните в офертата се подписват само от лицата с представителна власт, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или изрично нотариално упълномощени за това лица, за което се изисква да се представи изрично нотариално заверено пълномощно. Пълномощното трябва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява Участника в процедурата. Определеният за изпълнител на обществената поръчка Участник при сключване на договора трябва да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/10/2013 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подробни указания, изисквания и образци за участие в обществената поръчка ще бъдат достъпни на интернет адрес: http://vik.svishtov.com/?pg=orders

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/10/2013