Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване - Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р.България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, E-mail: mtsdunav@abv.bg, Факс: 084 662207

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.dunav-rz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата процедура е охрана на обекти на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, както следва: 1. Организиране и осъществяване на невъоръжена охрана на административната сграда на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, намираща се на ул. „Сливница” №3А, изразяваща се в регулиране на пропускателния режим на влизащи и излизащи хора в рамките на работното време на Възложителя (8:00 – 17:00) 2. Организиране и осъществяване на 24 – часова невъоръжена охрана на територията на експлоатационен район гр. Разград, ул. „Свети Климент” №100, изразяваща се в регулиране на пропускателния режим на влизащи и излизащи хора и автомобили и осъществяване на обход на територията на експлоатационния район.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Невъоръжена физическа охрана за срок от пет месеца

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административна сграда гр. Разград, ул. "Сливница" №3А и експлоатационен район Разград, ул. "Свети Климент" №100.

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Охраната да се извършва съгласно Закона за частната охранителна дейност; 2. Охраната да бъде невъоръжена; 3. Служителите да бъдат с отличаващо се работно облекло и обозначителни знаци; 4. При регулиране на пропускателния режим: 4.1.Външни лица - данните от личните карти или други документи, да бъдат записвани в журнал, където да бъдат отразени и час на влизане, обект за посещение и час на излизане - при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. 4.2. На всички напускащи, да бъдат проверявани багажите и да не се допуска изнасяне на вещи , собственост на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград. В случай на изнасяне на такива да се изискват документи за придобиването им ( касови бележки, фактури и др.); 5. При извършване на обходите, охраната следва да използва контролиращи технически средства, доказващи извършването му, както и преносими осветители (прожектори, акумулаторни лампи и др.), за подобряване на видимостта през тъмната част на денонощието за неосветените участъци – само за точка 2; 6. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за причинените щети по време на дежурствата на неговите служители, като възстанови причинените щети на 100%; 7. Изпълнителят следва да притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентен 8. Срок за изпълнение на поръчката – до 31.03.2014 г. 9. Начин на плащане – ежемесечно след извършване на услугите и представяне на коректно попълнена данъчна фактура. 10. Срок за плащане – до тридесет календарни дни, считано от датата на представяне на надлежно оформена данъчна фактура. 10. Всеки участник може да представи само една оферта. 11. Изисквания към съдържанието на офертата 11.1. Административни данни за участника - наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, представителство, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакти 11.2. Валиден лиценз съгласно ЗЧОД за град Разград 11.3. Сертификати по ISO 9001 или еквивалентин 11.4. Техническо предложение, съдържащо изпълнението на изискванията към поръчката, начин на организация и др. 11.4. Ценово предложение, съдържащо месечна цена за всеки обект и обща стойност за срока на поръчката - 5 месеца. 12. При сключване на договора, изпълнителят представя документите по чл.101е, ал.2 от ЗОП

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/10/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/10/2013