Версия за печат

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул."Симеон Велики" №33, За: По отношение на поръчката- Денка Михайлова – Ръководител на проекта, тел. 086 816 216; По отношение на процедурата - Ирина Николова, тел. 086 816260, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Дирекция "Правна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.silistra.bg/news.php.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на СМР по проект „Реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социалната услуга център за настаняване от семеен тип за деца”, по Договор № РД04-418 от 02.09.2013 г. между Фонд „Социална закрила” и Община Силистра

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45442190, 45442100, 44191200, 31681100, 31500000, 39144000, 39715000, 45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по сваляне на боя
Работи по боядисване
Слоест дървен материал (ламиниран дървен материал)
Електрически контакти
Осветителни уреди и електрически лампи
Обзавеждане за бани
Уреди за подгряване на вода и отопление на сгради; водопроводно оборудване
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация на възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3791 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.1. В настоящата обществена поръчка, може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата покана и приложенията към нея 1.2. Всички участници, следва да отговарят на изискванията по чл. 47 ал.1, т.1 и ал. 5 от ЗОП. Не може да участва в обществената поръчка и се отстранява участник, който: 1.2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 1.2.1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 1.2.1.2. подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 1.2.1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 1.2.1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 1.2.1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс. 1.2.2. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП е свързано лице по смисъла на §1, т.1,т.23а от Допълнителната разпоредба на ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 1.2.3. който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 1.3. Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 1.2.1 – т. 1.2.3 се прилагат и за подизпълнителите. 1.4. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 1.5. При подаване на офертата участниците декларират липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП.. 1.6. При подписване на договор за изпълнение на обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на обществената поръчка да уведомят възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по т. 1.2 в 7-дневен срок от настъпването им.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/10/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Специфични изисквания. Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за обекти от пета категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, и да притежават удостоверение за тях, съгласно Закона за камарата на строителите или за по-висока категория строежи. Настоящата покана е публикувана на електронната страницата на Община Силистра – www.silistra.bg., „Профил на купувача” - http://poruchki.silistra.bg/news.php.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/10/2013