Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация Варна, ул."Преслав" №26, За: Весела Колева-главен юрисконсулт; Мими Атанасова-главен счетоводител, България 9000, Варна, Тел.: 052 688310; 052 688305, E-mail: vk@vn.government.bg, Факс: 052 632365

Място/места за контакт: Областна администрация Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на предприятие за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/UMTS с национално покритие и осигуряване на фиксирана телефонна услуга заедно с определен пакет от допълнителни услуги, включително получаване и изпращане на факсимилни съобщения за телефонни постове от собствената централа на възложителя”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64212000, 64211000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги
Обществени телефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предоставяне на мобилни услуги и фиксирана телефония

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническата оферта трябва да бъде съобразена с минималните параметри на техническите спецификации на възложителя, публикувани в сайта на възложителя раздел "профил на купувача". Ценовата оферта следва да бъде подготвена при спазване на задължителните указания за попълването й. Всички разходи за извършване на услугата трябва да бъдат включени в крайното ценово предложение. Не се допускат варианти при изготвяне на офертата. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, съдържащ два отделни запечатани непрозрачни плика-плик 1"Документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката" и плик 2 "Предлагана цена". В плик 1 се поставят : 1.Административни сведения за участника ( по образец); 2.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; при участници обединения-документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3.Декларация за приемане на условията на процедурата ( по образец); 4.Декларация за приемане на клаузите на проекта за договор ( по образец); 5.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП ( по образец); 6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП ( по образец); 7.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП ( по образец); 8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП ( по образец); 9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител ( по образец)- когато е приложимо; 10.Техническа оферта по образец 11.Списък на основните договори с идентичен предмет на предмета на поръчката за 2010, 2011 и 2012г. 12.Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - за фиксирана телефония и радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа; Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа – UMTS; Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа, с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхвати 900 MHz, 1800 MHz И 2 GHz. Описание на техническото оборудване и на възможностите за осигуряване на качеството на предлаганите услуги /придружено със съответните доказващи ги документи, когато това е възможно/, в свободен текст. Документ/и/ от компетентните регулаторни органи в страната,удостоверяващ покритието за предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга по стандарт GSM, обект на обществената поръчка,изразено в % /процент/ от територията на страната (заверено от участника копие). Документ /и/ от компетентните регулаторни органи в страната, удостоверяващ покритието за предоставяне на високоскоростен мобилен интернет достъп, чрез (3G) и/или технологии UMTS и HSDPA/HSUPA, обект на обществената поръчка, изразено в % /процент/ от територията на страната. ( заверено от участника копие). Декларация от лицето, представляващо участника, че има сключени международен роуминг споразумения с доставчици в страни членки на ЕС към датата на подаване на офертата - оригинал. Декларация от лицето, представляващо участника, че има сключени международен роуминг споразумения с доставчици в страни извън ЕС към датата на подаване на офертата, оригинал. Декларация от лицето, представляващо участника, че има сключени международен роуминг споразумения за високоскоростен мобилен интернет достъп, чрез (3G) и/или технологии UMTS и HSDPA/HSUPA към датата на подаване на офертата. 13.Списък на документите При непредставяне на изискуем документ от участника същият се отстранява от участие в процедурата. В плик 2 се поставя ценовата оферта по образец. Срок на валидност на офертата-60 дни от крайния срок на получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/10/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническите спецификации и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Областна администрация Варна www.vn.government.bg. Офертата се подава в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" №26 в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и предмета на обществената поръчка, за която подава оферта.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/10/2013