Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Попово, ул. "Ал. Стамболийски" № 1, За: инж. Н. Николов, директор дирекция „ТСУ“ ; В. Мисирджиев, гл. специалист, отдел „ТСУ“, България 7800, Попово, Тел.: 0608 40229, E-mail: obstina@popovo.bg, Факс: 0608 40024

Място/места за контакт: общинска администрация гр. Попово, етаж 3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.popovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.popovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП за избор на изпълнител за СМР по проект „Саниране и подобряване спортна зала „Тодор Янев - гр. Попово”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79000000, 79100000, 79140000

Описание:

Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
Юридически услуги
Други юридически консултации и услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изготвяне на тръжна документация, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), които да отговарят на изискванията на чл. 101в от ЗОП.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2098 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административни изисквания за изпълнение на поръчката: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия. Участници – физически лица, както и лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП – представляващи участника – юридическо лице, в т.ч. прокуристите, да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани: - за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено; - за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено; - за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено; - за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено; - за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено; Участникът да не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове. Участникът да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – да не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. Представляващия/те участника да не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. Представляващия/те участника да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение. Участникът да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или да няма парични задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Участникът да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Участникът следва да отговаря на следните изисквания: - Да не е и да няма лица от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, в т.ч. прокуристите, които са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; - Да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; Изисквания за изпълнение на поръчката: 1. Участниците да притежават опит в изготвянето на документации за обществени поръчки през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Участникът представя Списък - декларация, съдържаща основните договори за изготвени документации за обществени поръчки, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на на офертата, като към списъка участникът трябва да представи и препоръки за добро изпълнение от съответните възложители, надлежно оформени.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К 1 - цена за изпълнение на поръчката – 50% относителна тежест; К 2 - срок за изпълнение в работни дни – 50 % относителна тежест;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/10/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана е свързана с Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № 42/3/3210059 от 15.07.2013 г. между Община Попово и Държавен фонд „Земеделие“, Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР, подкрепена от ЕЗФРСР. Образците за попълване от участниците са публикувани на електронната страница на Възложителя: www.popovo.bg/ рубрика "Профил на купувача"

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/10/2013