Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на строителни материали за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора”. Обществената поръчка е с шест обособени позиции, както следва: -Обособена позиция № 1, с наименование: „Доставка на строителни материали за нуждите на район Стара Загора”- 36 000 лв. без ДДС; -Обособена позиция № 2, с наименование: „Доставка на строителни материали за нуждите на район Чирпан”– 5 000 лв. без ДДС; -Обособена позиция № 3, с наименование: „Доставка на строителни материали за нуждите на район Раднево” – 5 000 лв. без ДДС; -Обособена позиция № 4, с наименование: „Доставка на строителни материали за нуждите на район Гълъбово” – 5 000 лв. без ДДС; -Обособена позиция № 5, с наименование: „Доставка на строителни материали за нуждите на район Казанлък” – 10 000 лв. без ДДС; -Обособена позиция № 6, с наименование: „Доставка на строителни материали за нуждите на район Тополовград” – 5 000 лв. без ДДС. В поръчката може да се участва за една или повече обособени позиции. До участие в обществената поръчка се допускат търговци на строителни материали, разполагащи със собствени или наети бази на територията на дружеството, в зависимост от съответната обособена позиция.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44110000

Описание:

Строителни материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация /Приложение №1 – 16 стр./, което, може да получите на горепосочения интернет адрес "Профил на купувача", опция "Публични покани".Количествата ще се закупуват в зависимост от нуждите на Дружеството.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съответните райони на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора по обособени позиции.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Строителните материали да отговарят на техническата спецификация /приложение №1- 16 стр./ и европейските, и международни стандарти. 2.Начин на образуване на цената: Сума от единичните цени на отделните материали - по зададена техническа спецификация /приложение № 1- 16 стр./. Цената е в български лева без ДДС. 3.Срок за изпълнение на поръчката: Дванадесет месеца от датата на сключване на договора или при достигане на прогнозната стойност. 4. Срок за изпълнение на доставката – 1 работен ден, след получаване на заявка. Касае се за случаите, когато Изпълнителят извършва доставка на място /изрично посочен обект/ в съответния район на дружеството. При тази хипотеза към цената на съответния материал се прибавя коефициент, изрично посочен в техническата спецификация. 5. Гаранционен срок на доставените материали – съгласно офертата на Изпълнителя. 6. Начин на плащане: Отложено плащане до 30 календарни дни след издаване на данъчна фактура – оригинал, по банкова сметка на Изпълнителя. Във фактурата задължително се изписват номера, датата и предмета на договора. 7. Участникът доказва наличието на складова база или магазин на територията на дейност дружеството /за съответната обособена позиция/, за съхранение и продажба на строителни материали - предмет на поръчката за срока на изпъление на договора. Доказва се с документ за собственост или договор за наем. 8.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Кратко представяне на участника. - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Декларация от участника, че строителните материали отговарят на техническата спецификация. - Доказателства за наличието на складова база или магазин на територията на дейност дружеството /за съответната обособена позиция/ - документ за собственост или договор за наем. - Предлагана цена – в български лева без ДДС, подписана от представляващия дружеството и подпечатана, за строителните материали - по зададена техническата спецификация /приложениe №1 - 16 стр./. - Срок за отложеното плащане – до 30 календарни дни след издаване на данъчна фактура – оригинал, по банкова сметка на Изпълнителя. - Срок за изпълнение на заявка за строителните материали- 1 работен ден, след получаване на заявката в случаите, когато материалите се доставят до определен от Възложителя обект. - Гаранционен срок - посочен в месеци. - Срок на валидност на офертата- 90 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/10/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Забележка: Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документи, сертификати и др., които не са на български език се представят преведени. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/10/2013