Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: Иванка Кондова-Кръстева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677035, E-mail: kondova@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Процедурата е по предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет "Проф.д-р П.Стоянов" Варна,включваща: 1.Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Злополука" на местата в МПС-та собственост на МУ-Варна; 2. Застраховка "Каско" на МПС-та собственост на МУ-Варна; 3. Застраховка на имотите-публична държавна собственост, предоставени за управление на МУ-Варна Офертите трябва да бъдат подадени за всички застрахователни услуги.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. сключване на застраховка "Гражданска отговорност" на 8 МПС-та за срок от 1 година, считано от датата на изтичане на съответната застрахователна полица; застраховка "Злополука" на местата в МПС - общо 44 места, за срок от 1 година, считано от датата на изтичане на съответната застрахователна полица. 2. сключване на застраховка "Каско" на 8 МПС-та за срок от 1 година, считано от датата на изтичане на съответната застрахователна полица. 3. застраховане на недвижимото имущество - 9 имота, за срок от 1 година.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Застрахователно покритие-застраховка “Гражданска отговорност” покрива гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.Индивидуална застрахователна премия за всяко МПС по приложения списък, предложена от Застрахователя, на база минималните застрахователни суми, определени в Кодекса за застраховането.Застраховка "Злополука" на местата в МПС -за 8 броя МПС с общо 44 места, съгласно приложен списък.Застраховката покрива събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на лицата, намиращи се в МПС, настъпили вследствие на злополука, като застрахователното покритие се простира върху всички места в МПС, записани в регистрационния талон, включително и мястото на водача и е с начало момента на качване в МПС и край - момента на окончателното слизане от същото.Застрахователна премия-определя се с еднаква тарифна ставка, в процент от застрахователната сума за едно място и се начислява за всички регистрирани места в МПС, съгласно приложения списък. 2.Застраховка "Каско" на 8 МПС, съгласно приложен списък-покрити рискове-клауза "Всички рискове"застрахователната сума се определя по предложение на Застрахователя за всяко МПС по списъка. 3. Застраховане на 9 недвижими имота, застрахователно покритие-основно покритие, съгласно спецификацията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Застрахователна премия ГО-тежест 6; Застрахователна премия злополука на местата-тежест 2; Срок за изплащане на щети по ГО-тежест 1;Срок за изплащане на щети по злополука на местата-тежест 1; Застрахователна сума Каско-тежест 5; Застрахователна премия Каско-тежест 10; Срок за изплащане на щети по каско-тежест 3; Срок за отстраняване на щети по каско-тежест 2; Застрахователна премия недвижими имоти-тежест 68; Срок за изплащане на щети-тежест 2

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/10/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите трябва да съдържат: 1. Попълнена оферта съгласно образец, с посочени данни за лицето, което прави предложението. 2. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя. 3. Ценова оферта по образец с приложени попълнени Количествено-стойностни сметки.4.Техническо предложение по образец.5. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника/– оригинал или нотариално заверено копие. 6. Заверено от участника копие на Лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от съответния компетентен орган и заверено от участника копие на допълнителен лиценз /ако има такъв/ за застраховките предмет на процедурата.7.Общи условия на исканите от Възложителя застраховки. Документите по т.1-4 се представят подписани и подпечатани на всяка страница от представляващия Участника. Поканата, описанието, спецификациите,образец на оферта,списък с МПС и недвижими имоти, образец на ценовата оферта с приложени КСС, образец на техническо предложение за изпълнение на поръчката и проекта на договор са публикувани на посочения в раздел І "адрес на профила на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, име, адрес и телефон на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 423 до 17:00 часа на 15.10.2013 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/10/2013