Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Ремонт на силови трансформатори 20/0.4kv"-ремонт на силови трансформатори 25kva,50kva,63kva,100kva,160kva и 250kva.Транспортът на трансформаторите ще се извършва от Изпълнителя и ще е за негова сметка. Калкулациите да са изчислени на база медни проводници и при пренавиването да се използуват такива.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50532200

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на електрически трансформатори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническото задание /Приложение №1-2 стрл/, което може да получите на горепосочения интернет адрес "Профил на купувача", опция "Публични покани".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ремонтна база на изпълнителя.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Срок за изпълнение на услугата: До 30 работни дни, след извършена дефектовка на трансформатор за ремонт от изпълнителя и одобрена оферта от „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора. 2.Начин на образуване на цената: Сбор от крайните цени на изброените в техническото задание /приложение №1-2 стр./силови трансформатори в лева без ДДС. 3. Начин на плащане: След подписан приемо-предавателен протокол, по банков път,в български лева по сметка на Изпълнителя, в срок до 30 календарни дни след издаване на фактура, в която да бъдат посочени номер, дата и предмет на договора. 4.Качество на услугата: Гаранционен срок на ремонтираните трансформатори-минимум дванадесет месеца след ремонта. 5.Срок на действие на договора-две години или до достигане на прогнозната стойност. 6.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Кратко представяне за участника. - Копие на удостоверение за актуално състояние. -Предлагана цена-Сбор от крайните цени на изброените в техтическото задание / приложение №1-2 стр./ силови трансформатори в лв. без ДДС, подписана и подпечатана от управляващия дружеството. - Срок за изпълнение на услугата /посочен в работни дни/, съгласно офертата на Изпълнителя.. - Гаранционен срок на ремонтираните трансформатори, посочен в месеци, съгласно офертата на Изпълнителя. - Срок на валидност на офертата -90 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/10/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документи, сертификати и др., които не са на български език се представят преведени. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Всички копия на документи в офертата и тези представени при сключване на договора, следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/10/2013