Версия за печат

BG-Твърдица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Твърдица, пл. Свобода № 1, За: Атанас Христов Атанасов, България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0454 44049

Място/места за контакт: община Твърдица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tvarditsa.org..

Адрес на профила на купувача: http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Избор на изпълнител за „Разработване на Общински план за развитие на Община Твърдица за периода 2014 - 2020 г.“ В изпълнение на нормативните разпоредби на Закона за регионалното развитие и във връзка с чл.37, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (Общинския план за развитие се обсъжда и приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок 3 месеца преди началото на периода на неговото действие) е необходимо да се разработи Общински план за развитие на Община Твърдица за периода 2014- 2020 г. При разработване на Общинския план за развитие на Община Твърдица за периода 2014-2020 г. изпълнителят следва да се ръководи от Методическите указания за разработване на Общински планове за развитие (2014-2020г.) одобрени със Заповед № РД 02-14-2402/22.9.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, „Регионален план за развитие на Югоизточен район от Ниво 2 за периода 2014-2020г.“, „Стратегия за развитие на област Сливен 2014-2020г.“, както и целите и приоритетите на ЕС в областта на регионалната политика за следващия програмен период и целите на Стратегията “Европа 2020”. „Националната концепция за пространствено развитие на Р. България, 2013 – 2025 г.“ , Закона за насърчаване на инвестициите и подзаконовите актове към него. Използваният подход, методите и принципите при разработването и приемането на общинския план за развитие (ОПР) следва да гарантират в значителна степен, че стратегическият документ е в съответствие с нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в България. Планът трябва да бъде съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината. В посочения по-горе смисъл подготовката, общият дизайн и разработването на ОПР е необходимо да се съобразяват със следните насоки и изисквания: Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на структурните инструменти в областта на регионалната политика на ЕС; Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности; Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното регионално и местно развитие; Методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и извършване на оценки; Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници. Използването на интегрирания подход за планиране изисква целите и приоритетите на общинския план за развитие като стратегически документ да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействието с факторите, условията и потенциала за специфичното пространствено развитие на общината, мрежата от населени места и отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), залегнали в устройствените планове и схеми за развитие на територията. 2020 г

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В разработката на Общински план за развитие 2014-2020 г. трябва да бъдат включени, компоненти както следва: 5.1. Структура на документа: 5.1.1. анализ на икономическото и социалното развитие на община Твърдица; 5.1.2. целите и приоритетите за развитие на община Твърдица за определен период; 5.1.3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 5.1.4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5.1.5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 5.1.6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 5.1.7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; 5.1.8. предварителнатаоценка на плана. 5.2. Съдържание на документа, включващо: 5.2.1. Анкетно проучване относно визията, политиките, целите и приоритетите в развитието на Община Твърдица за периода 2014-2020 г. - установяване на конкретните нужди, мнения и препоръки на местната общност с цел формулирането на новите приоритети за развитие на общината за периода 2014-2020 г. Изготвяне на Доклад с резултатите от анкетното проучване, съдържащ задълбочен анализ на анкетните резултати, изводи и препоръки. 5.2.2. Анализ на социално-икономическия профил на Община Твърдица. 5.2.3. Разработване на SWOT-анализ; 5.2.4. Анализ на социално-икономическия профил на Община Твърдица и SWOT-анализа; Резултатите и препоръките от Междинната оценка на действащия ОПР; Резултатите от Анкетното проучване относно визията, политиките, целите и приоритетите в развитието на Община Твърдица за периода 2014-2020 г.; Дадените мнения и предложения от участниците в Дискусионен форум за развитие на Община Твърдица за периода 2014-2020г.”; Мненията и препоръките на участниците чрез изграден за целта онлайн форум на страницата на Община Твърдица; 5.2.5. Разработване и представяне на презентация „Визия за развитие на Община Твърдица за периода 2014-2020 г.” пред участниците в Дискусионен форум на тема „Визия и приоритети за развитие на Община Твърдица за периода 2014-2020г.“; „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в Община Твърдица чрез широко прилагане на принципа на партньорство”; 5.2.6. Разработване на официален Доклад „Визия за развитие на Община Твърдица за периода 2014-2020г.” 5.2.7. Формулиране на приоритетите и мерките за ОПР на Община Твърдица за периода 2014-2020г. на база направените: 5.2.8. Разработване и въвеждане на вътрешни правила за дейностите, свързани с набиране на информация за подготовката и отчитането на изпълнението на ОПР; 5.2.9. Правилата следва да включват подробно разписани необходимите дейности и стъпки за събиране на редовни (официализирани), верифицирани, релевантни (съотвестващи) и прости данни, както за подготовката така и за изпълнението на ОПР; 5.2.10. Механизъм на координация и обмен на информация между общинската администрация и регионалната статистика, структурите на гражданското общество, бизнеса и населението за набиране и анализиране на текущи данни и информационни източници.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Търдица, гр. Твърдица

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за икономическо и финансово състояние на участника: Участникът трябва да има реализиран оборот от предоставяне на услугите, които са предмет на договора ( разработване, анализ и мониторинг на стратегически документи) за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) не по-малко от 20 000 лв (дадесет хиляди лева). 1. Декларация, съдържаща информация за реализиран оборот от предоставяне на услуги, които са сходни с предмета на договора 2.Копия на счетоводните баланси и отчетите за приходите и разходите за посочените три финансови години. Изисквания за технически възможности и квалификация на участниците: През последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, участникът трябва да има изпълнени най-малко три договора за предоставяне на услуги, които са предмет на поръчката ( разработване, анализ и мониторинг на стратегически документи). Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето списък декларация, съдържаща минимум три договора за предоставяне на услуги, които са предмет на поръчката (разработване, анализ и мониторинг на стратегически документи), изпълнени от участника през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите. Списъкът с договорите трябва да бъде придружен с минимум 3 (три) референции за добро изпълнение за договори посочени в него.(заверени копия) За изпълнение предмета на поръчката, участникът трябва да осигури екип от следните експерти: А Ключов експерт 1- Ръководител на екипа - минимум образователно-квалификационна степен „магистър” в следните области на висшето образоване: икономика или финанси или правни науки в едно от следните направления: право; администрация и управление; икономика или еквивалентна специалност с минимум 5 години професионалн опит в областта на разработването, подготовка консултиране и анализ на грантови схеми за общини и НПО, финансирани със средства на ЕС, Международни и национални фондове и да е участвал в поне 3 екипа за управление и мониторинг на грантови схеми за общини и НПО, финансирани със средства на ЕС, Международни и национални фондове. Б Ключов експерт 2 – 1 бр експерт в областта на регионалното развитие управлението, монтиронг и разработване на проекти, стратегии и др. стратегически документи. - минимум образователно-квалификационна степен „магистър” в следните области на висшето образоване: социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика в едно от следните направления: право; администрация и управление; икономика, информатика, математика или еквивалентна специалност Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето декларация, съдържаща списък на експертите, които участникът ще осигури за изпълнение предмета на поръчката, придружен от професионални автобиографии и документи, доказващи изискуемото образование, професионалната квалификация и професионален опит на експертите

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

А) Технически показател – с тежест 70% в комплексната оценка. (П1) Обосновка = 50 точки, максимална стойност (П2) Стратегия на участника = 50 точки, максимална стойност Б) Ценови показател – с тежест 30% в комплексната оценка. КО = (П1 + П2) х 0, 7 + Ц х 0, 3

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/10/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация в едно с техническото задание образците на документи и методиката за оценка на офертите е качена на интернет страницата на община Твърдица и е достъпна за сваляне. Адрес на профила на купувача: http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/10/2013