Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„GPS система за контрол и наблюдение на автомобили и пътностроителна техника и нейната поддръжка /GPS/”- наблюдение и проследяване на автомобилите за тяхното местоположение, изминати километри, отработени моточасове и количество изразходвано гориво чрез изградена /съществуваща/ GPS система, като при възникване на необходимост ще се монтира и нова GPS система.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38112100

Описание:

Глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложение №1 – 5 стр. /опис на автомобилите по райони /, което може да получите на горепосочения интернет адрес "Профил на купувача", опция "Публични покани".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПСД при „В и К” ЕООД , Район Стара Загора и останалите райони на дружеството.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Срок на действие на договора – 1 /една/ година. 2.Участникът да е в състояние да извършва контрол и наблюдение чрез GPS системата на автомобилите и пътностроителна техника собственост на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора и нейната поддръжка. 3.Участникът да има възможност да извършва ежемесечен технически преглед включващ: преглед на системата; профилактика на монтираните устройства на автомобилите; 4.Да е в състояние да реагира на повикване от страна възложителя /Да изпрати специалист до 24 часа и съответно да отстрани повредата на системата за наблюдение /GPS/ в срок до 48 часа след повикване/. 5. Участникът да може своевременно да осигури всички резервни части необходими за извършване на ремонтна дейност. 6.Начин на плащане: По банков път, в български лева по сметка на Изпълнителя. Отложено плащане 30 календарни дни, след издаване на фактура за общата месечна абонаментна такса за всички автомобили и след двустранно подписан протокол, като на фактурата бъдат посочени №, дата и предмет на договора. 7.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на актуално състояние. - Участникът да декларира, че ще извършва контрол, наблюдение чрез GPS системата, на автомобилите и на пътностроителна техника, собственост на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора и нейната поддръжка /като осигурява всички резервни части необходими за извършване на ремонтната дейност/. -Декларация, че участникът има възможност да извършва ежемесечен технически преглед включващ: преглед на системата; профилактика на монтираните устройства на автомобилите; - Участникът да гарантира, че ще реагира на повикване от страна възложителя, като изпрати специалист до 24 часа, който да отстрани повредата на системата за наблюдение /GPS/ в срок до 48 часа, след повикване/. - Предлагана цена за изпълнение на услугата /месечната абонаментна такса за 1бр. GPS/– в лева, без ДДС и общо за всички, съгласно приложение №1-5 стр. /опис на автомобилите по райони/, подпечатана и подписана от представляващия дружеството. - Цена за монтиране на нова GPS система, в лева без ДДС. - Срок на отложено плащане – 30 календарни дни. - Време за реакция – посочено в часове. - Срок за отстраняване на повреди – посочен в часове. - Срок на валидност на офертата – 30 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/10/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документи, сертификати и др., които не са на български език се представят преведени. Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място участник. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Всички копия на документи в офертата и тези представени при сключване на договора, следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, пълномощното следва да бъде нотариално заверено. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Място и срок за получаване на офертите – Във „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора, ЦУ, ул. „Христо Ботев” № 62, стая № 15, отдел „ Маркетинг и ОП” до 12:00 часа на 11.10.2013г.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/10/2013