Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ

BG-Брезово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брезово, Георги Димитров № 25, За: инж. Борис Гърков, България 4160, Брезово, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba_brezovo@abv.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: инж. Борис Гърков

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.brezovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема от квотата на Община Брезово по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: Автобусна линия Сърнегор – Пловдив; 2. Обособена позиция № 2: Автобусна линия Тюркмен - Пловдив; 3. Обособена позиция № 3: Автобусна линия Свежен - Пловдив; 4. Обособена позиция № 4: Автобусна линия Чоба - Пловдив.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя, са посочени в т.2 от описанието на настоящата обществена поръчка. Общата стойност на поръчката е прогнозна за целия срок на изпълнение, съобразно предвидените за целта средства в републиканския бюджет за съответната година, формирана като сбор от прогнозните стойности от обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – 26 250 лева без ДДС /8750 лева без ДДС годишно/ Обособена позиция № 2 – 6 975 лева без ДДС /2325 лева без ДДС годишно/ Обособена позиция № 3 – 5 115 лева без ДДС /1705 лева без ДДС годишно/ Обособена позиция № 4 – 3 090 лева без ДДС /1030 лева без ДДС годишно/

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41420 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно маршрутните разписания

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участници в процедурата могат да бъдат юридически лица регистрирани по Търговския закон и притежаващи валиден лиценз за извършване на превоз на пътници, изискван от Закона за автомобилните превози. 2. Участникът да притежава валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността за международен превоз. 3. Участникът следва да притежава валидни към момента на подаване на офертата застраховки “Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците” на МПС, с които ще изпълнява обществената поръчка. 4. Кандидатите трябва да имат оборот от превоз на пътници общо за последните три години в размер на минимум: а) Обособена позиция № 1 – 26 000 лева без ДДС б) Обособена позиция № 2 – 6 900 лева без ДДС в) Обособена позиция № 3 – 5 000 лева без ДДС г) Обособена позиция № 4 – 3 000 лева без ДДС Кандидатите трябва да представят списък на изпълнени или в процес на изпълнение договори за превоз на пътници за последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите. Справката трябва да е придружена от заверени копия на референции за включените в справката договори. Референциите трябва да вкючват информация за възложителите, предмета на договора, периода на изпълнение, както и това дали услугата е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Референциите задължително трябва да имат изходящ номер съгласно внедрената деловодна система на издателя. Кандидатът трябва да е изпълнил или да е в процес на изпълнение на минимум един договор за превоз на пътници. 5. Кандидатите трябва да представят списък на автобусите (собствени или наети), с които разполагат и имат възможност да ползват за срока на изпълнение на поръчката. Списъкът трябва да е придружен от приложени доказателства за собственост, респективно правното основание, на което кандидатът ще ползва конкретно посочената от него техника за срока на изпълнение на поръчката. 6. Кандидатите трябва да представят списък на водачите на автобусите, които ще осъществяват изпълнението на поръчката. Списъкът трябва да е придружен копия на свидетелства за правоуправление на МПС на водачите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) се извършва по следните показатели: Показател № 1 – „Предложена цена“ (Ц) - максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка - 75 %; Показател № 2 – „Техническа оценка“ (Т) - максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка - 25 %; Максималният брой точки, които може да получи един участник са 100. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до третия знак след десетичната запетая. Показател № 1 – „Предложена цена“ (Ц) Оценката по този критерий включва оценка на предложените от участника цени: Ц1 - цената на билета от началния до крайния пункт. Максимален брой точки 100 и относителна тежест в оценката за предложена цена - 70 %; Ц2 - цена на абонаментни карти за преференциалните пътувания на правоимащите лица по чл. 8 от Наредба № 2/31.03.2006 г. Максимален брой точки 100 и относителна тежест в оценката за предложена цена - 15 %; Ц3 - цена на абонаментни карти за преференциалните пътувания на правоимащите лица по чл.9 от Наредба № 2/31.03.2006 г. Максимален брой точки 100 и относителна тежест в оценката за предложена цена - 15 %. Показател № 2 – „Техническа оценка“ (Т) Възраст на автобусите (В) - Максимален брой точки 100 и относителна тежест в техническата оценка - 40 % Екологичност на двигателите (Е) - Максимален брой точки 100 и относителна тежест в техническата оценка - 40 %; Комфорт (Кл) – наличие на климатик - Максимален брой точки 100 и относителна тежест в техническата оценка - 10 %; Платформа за трудноподвижни хора (Пл) - Максимален брой точки 100 и относителна тежест в техническата оценка - 10 %;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/10/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.brezovo.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/10/2013