Версия за печат

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул."Симеон Велики" №33, За: Николета Дечева, Република България 7500, Силистра, Тел.: 086 816322, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.silistra.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката е Избор на изпълнител за “Упражняване на независим строителен надзор в строителството по изпълнение на проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра" Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/011” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.”; В поръчката се включва изпълнението на: Упражняване на независим строителен надзор на проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра" Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/011” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.” За обекти Основен обект: Реконструкция и рехабилитация на Дунавски парк– западна зона и детска площадка и Централен градски площад, градинка с паметник на Стефан Караджа и площад “Свобода Допълнителен обект 1: Ремонт Дунавски парк – източна зона 1 (в граници от централна алеа до ул. Дочо Михайлов) Допълнителен обект 2: Ремонт Дунавски парк – източна зона 2 (в граници от ул. Дочо Михайлов до ул. Патриарх Дамян) Дейностите по упражняване на строителен надзор за допълнителните обекти ще се изпълняват при условие на възлагане за изпълнение на допълнителните обекти, които условия са: работите по основния обект да са приключени и подобектите въведени в експлатация освободен е финансов ресурс след провеждане на процедури по ЗОП и сключване на договори с изпълнители по проект проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра", Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/011” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.” и/или вследствие на приключване/прекратяване и/или анексиране на действащи договори за БФП по ОПРР подписано допълнително споразумение /Анекс/ към Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/011” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.”, за допълнителните обекти

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71300000

Описание:

Инженерни услуги в строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В поръчката се включва изпълнението на: Упражняване на независим строителен надзор на проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра" Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/011” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.” За обекти Основен обект: Реконструкция и рехабилитация на Дунавски парк– западна зона и детска площадка и Централен градски площад, градинка с паметник на Стефан Караджа и площад “Свобода Допълнителен обект 1: Ремонт Дунавски парк – източна зона 1 (в граници от централна алеа до ул. Дочо Михайлов) Допълнителен обект 2: Ремонт Дунавски парк – източна зона 2 (в граници от ул. Дочо Михайлов до ул. Патриарх Дамян) Дейността включва упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР, съгласно работните проекти и изискванията на нормативните актове, законосъобразно започване на строежа, пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията, спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, годността на строежа за въвеждане в експлоатация, оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания, оценката за енергийна ефективност и съставяне на окончателен доклад до Възложителя, след завършване на строително-монтажните работи при спазване на изискванията на ЗУТ чл. 166-168.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42025 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик Върху плика, се посочва наименование, адрес , телефон, по възможност фокс и електронен адрес и наименование на предмета, на поръчката в плика се поставят- Списък на документите, Обр. № 16 подписан от участника; Оферта – Обр.№ 1 – оригинал; Нот. заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, когато офертата не е подписана от представляващия участника; Административни сведения за участника Обр. № 2 Рег. документи на участника: Копие от документа за регистрация или ЕИК За ЮЛ и ЕТ, които не са регистрирани по реда на ЗТР се представя: копие от документа за. съдебна регистрация и валидно удостоверение за актуално състояние - оригинал; Чужд. лица представят съответен, еквивалентен документ, Споразумение за създаване на обединение и Декларация от членовете на обединението – Обр. № 4; Декларация за приемане условията на договора и поръчката – Обр.№3; Декларация по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП – Обр. № 10; Декл.от подизпълнител за съгласие .- Обр. № 11; Доказателства за икон. и фин. състояние – изискуеми документи: Информация за оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката за предходните 3 приключени финансови години общо или от датата на учредяване/започване на дейността – Обр. №5 и копия на ГФО.Прилагането на ГФО не се изисква, когато същите са публикувани в ТР за което участника прилага декларация Копие на застраховка проф. отговорност; Документи, удостоверяващи технически възможности и квалификация: Списък- декларация на основните договори изпълнени през последните 3 год. за обекти сходни с предмета на поръчката – Обр. № 6 и Препоръки за добро изпълнение за договорите посочени в Обр. 6; Копие на валиден сертификат за ISO 9001:2008 "Системи за управление на качеството'' или екв. с обхват свързан с предемета на поръчката; Копие на валидно удостоверение/лиценз съгласно чл.166 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор или еквивалентно; Списък на екип от ключови експерти –Обр. № 7, автобиографии Обр. № 8 и Декрация Обр. № 9 и приложени доказателства за квалификация и проф. опит; Техн. предложение – Обр.№ 12 Ценова оферта -Обр.№ 13 Минимални Фин. – икон. изисквания са: 1) Участникът трябва да има мин. оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката за предходните 3 приключени финансови години (2010, 2011 и 2012г) или от датата на започване на дейността, не по-малко от 60 000 лв без ДДС. Сходни с предмета на поръчката са дейности, свързани осъществяване на строителен надзор на строителни обекти обекти; Валидна застраховка “проф. отговорност”, съгласно чл.171 от ЗУТ екв. и декл., със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора. Техн. изисквания: Трябва да има през последните 3години (към датата на подаване на офертата), изпълнени /самостоятелно или в обединение/ мин.2 договора за изпълнен строителен надзор на строителни обекти, от които поне 1 за изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на на площадни пространства, паркове междубл. простанства и подобни обекти. Мин 2 бр препоръки за добро изпълнение Да има внедрена ISO 9001:2008 "Системи за управление на качеството'' или екв. с обхват свързан с предемета на поръчката Да притежава лиценз/удостоверение съгласно чл.166 от ЗУТ или еквивалентно. Участник, установен/регистриран извън Р България, следва да представи документ еквивалентен на тази по чл.166 от ЗУТ. Да има на разположение екип от ключови експерти: Архитектутрна/Ландшафна архитектура, ВиК. Електро, Геодезия, Пожарна безопасност Всички експерти да са с образователна степен магистър и специалности съответстващи на частите, по които ще осъществяват строителен надзор. Всеки от експертите трябва да има общ проф. стаж не по малко от 3години.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КО = ТО + ЦО 1. Показатели за оценяване са : a) Техническа оценка ТО = Т1 + Т 2 + Т 3 = 40 точки Т1 – Време за реакция при известяване (за осигурявна на обекта на място на експерти при възникнала необходимост или проблеми) – 5 точки; Т2 – Време за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ след приключване на строителните работи – 10 точки; Т3 – Организация на изпълнението и управление на риска – 25 точки; б) Финансова оценка - Ц - Предложена цена – 60 точки 2. Последователност и методика на оценка по показатели: Т1 – Време за реакция при известяване (за осигурявна на обекта на място на експерти при възникнала необходимост или проблеми) – 5 точки П1 = (Сmin / Ci) x 5 Където Сi e срока в дни (календарни) за реакция при известяване от Възложителя, съгласно Техническото предложение на съответния участник Където Сmin e минималния срок за реакция при известяване, съгласно Техническото предложение на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение . Срокът за реакция при известяване не може да е по-кратък от 1 работен ден и трябва да е посочен в цели числа. Т2 - Време за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ след приключване на строителните работи . – 10 точки П2 = (Сmin / Ci) x 10 Където Сi e срока в дни (календарни) за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ след приключване на строителните работи, съгласно Техническото предложение на съответния участник Където Сmin e минималния срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ след приключване на строителните работи, съгласно Техническото предложение на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение . Срокът за изготвяне на констативен акт образец 15 не може да е по-кратък от 5 календарни дни и трябва да е посочен в цели числа. Т3 – Организация на изпълнението и и управление на риска – 25 точки Оценката по този покзател се формира като сума от оценките на следните под-показатели: Точност и изчерпателност на планираните конкретни дейности, необходими за изпълнението – доколко участникът е предвидил дейности, съответстващи на целите и обхвата на поръчката - max 5 точки Адекватност на входните ресурси спрямо резултатите – доколко е ясно разпределението на необходимия технически и човешки ресурс - задачи и отговорности на отделните ключови експерти съгласно планираните дейности -max 10точки УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА /за рисковете идентифицирани от възложителя/ -max 10точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/10/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поканата, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес: www.silistra.bg В процеса на разглеждане и оценка на офертите, длъжностните лица по чл. 101г, ал.1 от ЗОП прилагат съответно разпоредбите на чл. 68, ал.11 и чл.70 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/10/2013