BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров", ул. "Кавала" № 39, За: Стефка Илиева, Република България 8000, Бургас, Тел.: 0879 533666, E-mail: numsi_pv@abv.bg, Факс: 056 549450

Място/места за контакт: НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.numsiprofpanchovladigerov.com.

Адрес на профила на купувача: www.numsiprofpanchovladigerov.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Вътрешно преустройство на съществуваща многофункционална зала към НУМСИ "прф.Панчо Владигеров" в ПИ с идентификатор 07079.621.62 по плана на общ. гр. Бургас

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Вътрешното преустройство се извъшва на приземно ниво на западния училищен корпус. Целта е да се преструктурира негодната за експлоатация училищна столова, в помещения за сценични изяви с прилежащи репетиционни и битови помещения. Предвижда се промяна и цялостно освежаване на интериора. Обновяват се част от съществуващите помещения и се премахват неносещи преградни стени и елементи, без да се засяга основната конструкция на сградата, съгласно одобрен инвестиционен проект. Запазва се основния подход към помещенията, разположен западно от централния вход на училището, до който се достига посредством преодоляване на денивелацията на терена, чрез стъпала. Непосредствено след входа в дясно е разположен съществуващ склад, а на помещението след него, му се задава нова функция, свързана с репетиции на учениците. Към репетиционна има съществуващо прилежащо помещение, което се преустроява в съблекалня/ гримьорна. В ляво от се обособява ново помещение, в което ще се постави пулт за контрол на осветлението към „Сцена 1“. Самият коридор продължава на ляво, където се формира предверие с 3 врати. Двете са съществуващи витрини. Третата врата е новоизградена и тя осигурява възможност за достъп до променените хладилни камери в помещения за съхранение на инвентар, помещение за ел. табло, помещение за режисьор/директор, по-малка репетиционна зала и изход към северния двор на училището. Сцените за представления са две, свързани с обособен от колонада коридор, който служи и да осигури евакуацията при нужда. Видовете дейности и технически параметри са посочени в КСС и конкурсните условия, побликувани на интернет сайта на НУМСИ "прф.Панчо Владигеров" - www.numsiprofpanchovladigerov.com, в раздел "Профил на купувача"

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

85600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградата на НУМСИ "прф.Панчо Владигеров", ул. "Кавала" № 39

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията, побликувана на интернет сайта на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" - www.numsiprofpanchovladigerov.com, в раздел "Профил на купувача". Офертата трябва да съдържа техническо и финансово предложение за изпълнение на поръчката. Срок за изпълнение: не по - късно от 20.12.2013. Изисквания към участниците:Участниците трябва да са български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения,да са вписани в Централния професионален регистър на строителя и да притежава актуален лиценз за първа група строежи, минимум четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б. "б" от ЗУТ; техническия ръководител на обекта да отговаря на условията по чл. 163а от ЗУТ; Необходимо е кандидатът да има на разположение и ключови специалисти – отговорник по качеството и отговорник по безопасност и охрана на труда; Да притежава застраховка по чл. 171 от ЗУТ; да има оборот минимум 120 000 лева за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си, от изпълнени СМР, да разполагат с необходимите опит и техническо оборудване за извършване на строителството. Всички изисквания са подробно описани в документацията ( Конкурсни условия), побликувани на интернет сайта на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" - www.numsiprofpanchovladigerov.com, в раздел "Профил на купувача". Избрания за изпълнител внася гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предлагана цена - 50 точки 2. Техническо предложение - 30 точки 3. Качество и дълготрайност -20 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/10/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се подава в сградата на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров", ул. "Кавала" №39,ет. 2, стая 016, в запечатан непрозрачен плик, върху който участникът посочва наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.Офертата, трябва да съдържа документи посочени в условията за участие, раздел VІ "Указания за подготовка и съдържание на офертата", побликувани на интернет сайта на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" - www.numsiprofpanchovladigerov.com, в раздел "Профил на купувача". Цялата документация за участие в процедурата и образците на документите са публикувани и могат да бъдат получени на интернет страницата на Възложителя - www.numsiprofpanchovladigerov.com, секция "Профил на купувача" Всеки участник има право да предостави само една оферта. Варианти на офертата не се приемат;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/10/2013