Версия за печат

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул."Симеон Велики" №33, За: По отношение на поръчката- Р.Павлов – Секретар на Община Силистра, тел. 086 816 241; По отношение на процедурата - Ирина Николова, тел. 086 816260, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Дирекция "Правна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.silistra.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на въглища и брикети за нуждите на Община Силистра

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09111000, 09111100, 09111220

Описание:

Въглища и горива на базата на въглища
Въглища
Брикети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на: 1. Брикети – 39 (Тридесет и девет) тона 2. Въглища – 41 (Четиридесет и един) тона

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съдържание на офертата. В офертата си участника представя: 1 Списък на приложените документи - подписан от участника. 2 Заверено копие на удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания или посочен ЕИК на участника по чл. 23 от ЗТР. 3 Декларация съгласно чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП, подписана от представляващия, съгласно актуалната регистрация на участника 4 Административни сведения за участника 5 Оферта, която съдържа: 5.1 Срок за изпълнение на поръчката - участникът посочва срока за изпълнение в календарни дни. Доставките ще се осъществяват по предварително одобрен график с указаните вид и количество стоки от Възложителя и по населени места, съгласно Техническа спецификация. 5.2 Предлагана цена – участникът посочва единична цена без и с ДДС, в която са включени всички разходи свързани с качествено изпълнение на доставките (вкл. транспортни разходи и акциз). 5.3 Срок на валидност на офертата - не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни. Срока на валидност е времето, през което лицата са обвързани с условията на направените от тях предложения. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на предложенията си до момента на сключване на договора за обществената поръчка; 6 Декларация съгласно чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП. 7 Декларация съгласно чл.56 , ал.1, т.8 от ЗОП. 8 Декларация за съгласие за подизпълнител. 9 Документ (валиден сертификат), удостоверяващ съответствието с действащите стандарти, отнасящ се за доставените стоки (съгласно чл.51,ал. 1, т.6 от ЗОП). 10 Заверено копие на Удостоверение за регистрация, съгласно чл.57б, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/10/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в настоящата документация и покана за обществената поръчка. Всеки участник може да представи само една оферта. 1. Не се допуска представянето на варианти на офертата. 2. Не се допуска едно и също физическо или юридическо лице да участва едновременно в две обединения, които се участници в процедурата, или да участва в процедурата самостоятелно и в обединение. 3. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. 4. Лице, което е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 5. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: 5.1. Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253 – 260 от Наказателния кодекс; за подкуп по чл. 301 307 от Наказателния кодекс; за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; за престъпление против собствеността по чл.194 – 217 от Наказателния кодекс; за престъпление против стопанството по чл.219 – 252 от Наказателния кодекс. 5.2. Който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/10/2013