Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална агенция за приходите, Териториална дирекция Бургас, ТД на НАП Бургас, находяща се на ул. "Цар Петър" № 5 Б, За: Драгомир Сапунджиев, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 878162, E-mail: d.sapundzhiev@ro02.nra.bg, Факс: 056 878152

Място/места за контакт: ТД на НАП Бургас, находяща се на ул. "Цар Петър" № 5 Б, ет.4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://nap.bg.

Адрес на профила на купувача: http://nap.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Услуги по товарене и разтоварване/хамалски услуги/ и товарен траспорт за ТД на НАП гр.Бургас и офисите в градовете Сливен и Ямбол при необходимост."

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63110000

Описание:

Услуги по обработка на товари


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на настоящата поръчка е „Услуги по товарене и разтоварване/хамалски услуги/ и товарен транспорт за ТД на НАП гр. Бургас и офисите в градовете Сливен и Ямбол при необходимост.” Услугата ще се извършва след заявка от страна на Възложителя: 1. На посочени от възложителя адреси, както следва: Гр. Бургас -ул. „Цар Петър” №5Б -ул. „Александровска” №26 -ул. „Александровска” №83 -к-с „Зорница”-гаражни клетки -УБ гр. Поморие Лимит за гр. Бургас 2 000 лв. без ДДС Гр. Ямбол -ул. „Търговска” №2 -ул. „Кабиле” №1 -ул. „Джон Атанасов” №6 Лимит за гр. Ямбол 1 000 лв. без ДДС Гр. Сливен -ул. Генерал Столипин” №19 Лимит за гр. Сливен 1 000 лв. без ДДС 2. На други посочени от възложителя адреси, включително извършване на услугата от една от посочените в т.1 сгради в друга. За контакти:Драгомир Сапунджиев-началник сектор "АО и Д",отдел "Логистика" при ТД на НАП Бургас,тел:056878162

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Бургас, УБ гр. Поморие и офисите в градовете Сливен и Ямбол.

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията към изпълнението на поръчката са дадени в Приложение №1 към поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Кандидатите заявяват цени без ДДС - часова ставка за хамалски услуги и тарифи за тон/км. и престой на час за автомобилния превоз, които при класиране на офертите имат следните тежести: Максимален брой точки- 100т. -часова ставка за общите работници лв./час - 50т. -лева на тон/километър - 25т. -лева на час престой/при товарене или разтоварване/ - 25т. Точкуването по отделните показатели става чрез интерполация на предложените от кандидатите параметри. Пример: за часова ставка с макс. бр.от 50 точки, разпределянето на точките между участниците ще е : точките на участника Х ще се изчислят както следва –максималния брой от 50т. се умножи с частното, получено от делението на предложената от участника с най-ниска цена разделено с предложената от Х цена. При условие, че участник предложи цена 0.00 лв. за някой от показателите, същият получава максимален брой точки. В този случай е невъзможно интерполиране /поради деление на 0/., затова се прибягва към математически метод на нормализиране чрез изчисление на средно аритметична стойност от цената на всички участници за конкретния показател, който се прибавя към предложените от всеки участник показател и след това се пристъпи към интерполиране по начина на посочения пример.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/10/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изисквания за участие: 1. Подаване на оферта в посочения от възложителя срок. 2. Офертите се представят като писмено предложение, изготвено в отговор на поканата на Възложителя. 3. Офертите трябва да съдържат следната информация: • данни за лицето, което прави предложението, включително координати за връзка, телефон, факс, адрес, представляващ и координатор за изпълнението; • посочване на ЕИК; • предложение за изпълнение на обекта на поръчката и декларация за обстоятелствата по раздел II Изисквания към изпълнението съгласно приложения образец №1 • ценово предложение съгласно приложения образец №2 • срок на валидност на предложението. 4. Други изисквания: • Офертата се подава в запечатан плик, придружен от писмо с посочен изходящ номер на поканата и наименованието на обществената поръчка, за която се отнася, което да позволи завеждането му в деловодната система на НАП и поставяне на входящ номер. Офертата следва да постъпи в деловодството на ТД на НАП Бургас, гр. Бургас, ул. «Цар Петър» № 5Б, ет. 4 до изтичане на посочения в поканата срок. • С участника, предложил най-ниска цена за изпълнение ще се сключи писмен договор. VIІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР: С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, възложителят ще сключи договор с период на изпълнение, до изчерпване стойността на договора, определена в тази документация, считано от деня, следващ деня на сключване на договора; Условия за сключване на договор за обществена поръчка: Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да представи: 1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по банкова сметка на възложителя IBAN BG31BUIB78993300650003 BIC BUIBBGSF при БАНКА СИБАНК АД, или банкова гаранция. При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка, и със срок на валидност най-малко 2 (два) месеца след изтичане на срока за изпълнение на договора. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Определеният изпълнител трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранцията, така че размерът на получената от възложителя гаранция за изпълнение да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура; 2. Свидетелство за съдимост; 3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП; 4. Данни за банковата сметка на изпълнителя; 5. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице. НАП предоставя достъп по ел. път до приложенията към поканата на интернет адреса на възложителя: nap.bg, раздел "за НАП", "Профил на купувача" до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/10/2013