Версия за печат

BG-Кърджали

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Окръжен съд - Кърджали, бул. Беломорски 48, За: Светла Милушева - Съдебен администратор; Красимира Тодорова - Административен секретар, България 6600, Кърджали, Тел.: 0882 755588; 0361 62703, E-mail: okrsad_kj@mail.bg, Факс: 0361 62708

Място/места за контакт: Окръжен съд - Кърджали

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://kardjali.judiciary-bg.org.

Адрес на профила на купувача: http://kardjali.judiciary-bg.org/courts/dc/kardjali/ws_kardjalidc.nsf/htdocs/VANI8YC9A9.htm.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на дизелово гориво Евро 5 (гориво за дизелови двигатели, маркирано за митнически цели и намалена акцизна ставка, червено) за отопление на сградата, ползвана от Районен съд - Кърджали и Окръжен съд – Кърджали.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09134200 (FG04)

Описание:

Дизелово гориво (За отопление )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

15000 литра

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Кърджали, бул. Беломорски 48, административна сграда "Съдебна палата", ползвана от Окръжен и Районен съд.

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Горивото да отговаря на всички изисквания на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. В офертата да бъде посочен ЕИК на търговеца. При доставката горивото следва да бъде придружено от декларация за съответствие на качеството на течните горива, удостоверяваща съответствието му с изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. Ценовото предложение следва да бъде посочено като цена на литър гориво и общо за цялото количество, с включени в цената ДДС и транспортни разходи със собствен на доставчика транспорт франко склада на възложителя. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на определения изпълнител. Заплащането ще бъде извършено в срок до 7 работни дни, считано от датата на извършване на доставката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/10/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите следва да бъдат представени в указаните в поканата срок и място в запечатан непрозрачен плик върху който да бъдат изписани наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, лице и телефони за контакт и e-mail, наименование на поръчката. Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки и на електронната страница на Окръжен съд – Кърджали.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/10/2013