Версия за печат

BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Балчик, пл. "21-ви Септември" № 6, За: Димитрин Димитров - директор ТЕМСЕ, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71053, E-mail: dimitrov@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: Община Балчик

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на консумативи и материали, необходими за изпълнението на дейностите по проект „Черноморски велосипед – Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца – Балчик чрез велосипеди – BSB“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39263000

Описание:

Офис принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В рамките на настоящата обществена поръчка се очаква да бъдат доставени следните консумативи и материали, съгласно т. 2.4 от публичната покана, публикувана на интернет страницата на община Балчик, в раздел "публични покани"

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5850 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Балчик

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

С изпълнението на настоящата публична покана се очаква да бъдат доставени консумативи и материали, подробно изброени в РАЗДЕЛ III - "Количество и обем" на настоящата покана. Офертата се изготвя по образец - Приложение № 1. Валидността на офертата да е не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика следва да посочите предмета на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и адрес на електронната поща. В плика трябва да бъдат приложени и: Приложение 2- Образец на Административни данни, Приложение 3 А - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и Приложение 3 Б- Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.,Регистрационни документи на участника. Всички представени документи следва да са надлежно подписани и подпечатани с мокър печат на участника. Всеки участник може да представи само една оферта. Всеки участник може да участва за цялата поръчка, съгласно предмета на поръчката. Офертата трябва да бъде подадена на български език, и да бъде получена преди крайния срок на адреса, посочен в поканата. Началната дата е датата на подписването на договора за обществена поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/10/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълната информация за условията и изискванията вкл. и образците към обществената поръчка може да бъде открита на официалната интернет страница на Възложителя (профил на купувача) www.balchik.bg. линк към раздел "обяви", подраздел "публични покани".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/10/2013