Версия за печат

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул.Симеон Велики №33, За: Женя Димитрова - гл.експерт "ОП" - по отношение на офертата и Теодор Великов - гл.експерт"Екология и опазване на околната среда", по отношение на поръчката, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260; 086 816268, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Дирекция "Правна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: op_silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: op_silistra.bg.op.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Сметосъбиране и светоизвозване на ТБО от 8 /осем/ населени места от Община Силистра /с.Сребърна, с.Ветрен, с.Полковник Ламбриново, с. Смилец, с.Професор Иширково, с. Брадвари, с.Йорданово, с.Сърпово/

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90511000, 90511100, 90511200, 90513000

Описание:

Услуги по събиране на битови отпадъци
Услуги по събиране на твърди отпадъци в населените места
Услуги по събиране на битови отпадъци
Услуги по превозване на отпадъци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на услуга по сметосъбиране и сметоизвозване до депо или друго регламентирано съоръжение за третиране на: 1.Събрани в съдовете за отпадъци ТБО, 2.Строителни отпадъци от ремонти в бита, едрогабаритни отпадъци(стари мебели и др), биоразградими(растителни) отпадъци разположени до съдовете за ТБО, и почистване на района около самите съдове в радиус до 4м. Услугата следва да бъде предоставена на населението на общо 8 населени места в рамките на община Силистра, а именно:с. Сребърна, с.Ветрен,с. Полковник Ламбриново,с. Смилец,с. Професор Иширково,с. Брадвари,с. Йорданово,с.Сърпово

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник следва да изготви един екземпляр на оферта, която да съдържа следните документи: 1.Списък на представените от участника документи ; 2.Административни сведения 3.Копие от документ за регистрация или Декларация за извършена пре/регистрация по ЗТР (свободен текст), с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - когато участникът е регистриран в България търговец – копие заверено „Вярно с оригинала”.- Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица представят съответен документ за актуално състояние или еквивалент, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, в официален превод. - Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани документът се представя и в официален превод.- Когато участникът е Обединение, което не е юридическо лице - споразумение или друг еквивалентен документ за създаване на Обединението за участие в настоящата обществена поръчка - документът за създаване на Обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие и в него задължително трябва да е посочен представляващия Обединението 4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП 5. Декларация за използване/не използване на подизпълнители 6.Справка - декларация за общия оборот от дейността и за оборот от сходни дейности за последните 3 (три) години ; 7. Заверено копие на разрешение за извършване на дейности с отпадъци, издадено по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците.8. Разработени мерки за опазване на околната среда от участниците 9. Концепция за сметосъбиране и и сметоизвозване 10. График за сметоизвозване и сметосъбиране - за летния и за зимния период11. Справка – декларация за изпълнени договори ;12. Справка декларация за техническото оборудване 13. Оферта по образец 14.Декларация за приемане на условията в проекта на Договор

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/10/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.silistra.bg - профил на купувача

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/10/2013